موضوعات = مدیریت آب در مزرعه با هدف بهبود شاخص های مدیریتی آبیاری
ارزیابی کارایی فیلترهای زیستی مختلف در تصفیه زهاب کشاورزی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 1-13

10.30495/wsrcj.2022.68807.11318

علی کیانپور؛ بهمن یارقلی؛ احمد شرافتی؛ کرامت اخوان گیگلو


اثر مدیریت آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم برنج

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 79-96

10.30495/wsrcj.2022.66875.11292

سید مهدی میرحسینی مقدم؛ سیدمصطفی صادقی؛ مجید عاشوری؛ ناصر محمدیان روشن؛ حمیدرضا درودیان


ارزﻳﺎﺑﻲ عملکرد مدل WRF در پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه برنج بر اساس داده‌های لایسیمتری در جلگه مرکزی گیلان

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-11

10.30495/wsrcj.2021.19209

ابراهیم اسعدی اسکوئی؛ محمدرضا محمدپورپنچاه؛ لیلا گودرزی؛ مجتبی شکوهی