موضوعات = مدیریت آب در مزرعه با هدف بهبود شاخص های مدیریتی آبیاری
بررسی عملکرد، بهره‌وری آب و شاخص درجه ـ روز درجه رشد (GDD) و ارزیابی ضریب حساسیت گیاه گلرنگ تحت تیمارهای مختلف آبی

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 99-110

10.30495/wsrcj.2023.75366.11405

آرش تافته؛ سالومه سپهری؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عبدزادگوهری؛ پریسا شاهین رخسار


ارزیابی عدم قطعیت ناشی از دادههای بارش میان‌مدت سامانه جهانی TIGGE جهت پیش‌بینی سیلاب

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 93-110

10.30495/wsrcj.2023.71323.11345

سودابه بهیان مطلق؛ افشین هنربخش؛ اصغر عزیزیان


ارزیابی کارایی فیلترهای زیستی مختلف در تصفیه زهاب کشاورزی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 1-13

10.30495/wsrcj.2022.68807.11318

علی کیانپور؛ بهمن یارقلی؛ احمد شرافتی؛ کرامت اخوان گیگلو


اثر مدیریت آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم برنج

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 79-96

10.30495/wsrcj.2022.66875.11292

سید مهدی میرحسینی مقدم؛ سیدمصطفی صادقی؛ مجید عاشوری؛ ناصر محمدیان روشن؛ حمیدرضا درودیان


ارزﻳﺎﺑﻲ عملکرد مدل WRF در پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه برنج بر اساس داده‌های لایسیمتری در جلگه مرکزی گیلان

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-11

10.30495/wsrcj.2021.19209

ابراهیم اسعدی اسکوئی؛ محمدرضا محمدپورپنچاه؛ لیلا گودرزی؛ مجتبی شکوهی