موضوعات = مباحث نوین در آبیاری و زهکشی
پهنه‌بندی سیلاب 25 ساله جهت بهره برداری در تعیین حدود بستر و حریم رودخانه (مطالعه موردی رودخانه تیل)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 111-127

10.30495/wsrcj.2022.68529.11311

رامین تبریزی؛ سیده هدی رحمتی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ محمد شهبازی بیله سوار


تأثیر محلول‌پاشی روی بر تعدیل اثرات قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 111-125

10.30495/wsrcj.2022.19237

جیوانی مانول یان؛ وریا ویسانی؛ حمید جباری؛ مرجان دیانت


شبیه‌سازی جریان آشفته دو فازی سرریزهای لولایی با شکل تاج مختلف

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 125-141

10.30495/wsrcj.2022.19227

بیژن خاتمی پور؛ امیر خسروجردی؛ محمدرضا کاویانپور اصفهانی؛ مجید قدسی حسن آباد


بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 129-139

10.30495/wsrcj.2021.18549

آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا امداد