موضوعات = هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب
بررسی آزمایشگاهی اثر سازه راه ماهی V شکل بر تغییرات زبری راه ماهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16

10.30495/wsrcj.2022.64329.11268

مریم شهابی؛ جواد احدیان؛ مرجان نری موسی؛ مهدی قمشی؛ حسین عزیزی نادیان


رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 47-58

10.30495/wsrcj.2022.19235

سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی


پیش‌بینی عمق آبشستگی در مجاورت سرریزهای سنگی با استفاده از ساختار تعمیم‌یافته روش گروه دسته‌بندی داده‌ها

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 13-28

10.30495/wsrcj.2021.18542

ابراهیم شهبازبیگی؛ فریبرز یوسفوند؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو؛ احمد رجبی


بررسی تناقض تبخیر از تشت و متغیرهای اقلیمی مؤثر بر آن در نیمه‌غربی و مرکز ایران

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 61-76

10.30495/wsrcj.2021.18545

محمد نصرالهی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ محمدرضا یزدانی