موضوعات = مباحث نوین در فیزیک خاک
بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 15-31

10.30495/wsrcj.2022.68774.11316

بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


مقایسه کارایی مدلهای رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک در بررسی فرسایش بادی

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 73-86

10.30495/wsrcj.2022.19224

شاهین ابراهیمی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهرداد اسفندیاری؛ عباس احمدی


بررسی کارایی مدل های هوش مصنوعی و آماری دو متغیره در تعیین مناطق حساس به وقوع زمین لغزش در استان آذربایجان غربی

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 63-74

10.30495/wsrcj.2022.20004

آزاد آرام؛ محمدرضا دلالیان؛ سیامک ساعدی؛ امید رفیعیان؛ صمد دربندی


بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 77-88

10.30495/wsrcj.2022.19228

نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی


تغییر حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی رطوبتی آب در خاک لس حاوی نانورس مونت موریلونایت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-12

10.30495/wsrcj.2021.18541

زهرا درویش ایوری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مهدی ذاکری نیا


اثر نوع، اندازه و مقدار بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 113-128

10.30495/wsrcj.2021.18548

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی؛ سید حسن طباطبائی