موضوعات = مدیریت منابع آب
مدل‌سازی کیفی برای مدیریت بهره‌برداری از جریان آب در رودخانه‌ها

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 31-46

10.30495/wsrcj.2022.19231

سپیده سهامی؛ علیرضا شکوهی؛ بهناز ختار؛ فربد چهرزاد


تأثیر محلول‌پاشی روی بر تعدیل اثرات قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 111-125

10.30495/wsrcj.2022.19237

جیوانی مانول یان؛ وریا ویسانی؛ حمید جباری؛ مرجان دیانت


بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصلاح‌گرهای آلی بر فرایند آبشویی خاک های شور و سدیمی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 13-31

10.30495/wsrcj.2021.19210

محمدرضا دلالیان؛ فاطمه ذبیحی؛ سمیرا سربازرشید


ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-60

10.30495/wsrcj.2021.18544

صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی