دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع رسوب مخزن سد (مطالعه موردی سد لاسک) با استفاده از مدل HEC-RAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.73193.11376

سعید راشدی؛ سید عباس حسینی؛ سارا نظیف؛ باقر قرمزچشمه


مدل سیستم دینامیکی سناریوهای سیاست گذاری حفاظت منابع آب زیر زمینی در استان خراسان جنوبی در شرایط خشکسالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.31551.10825

مصطفی تیموری؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ صمد رحیمی سوره؛ محمدعلی افشار کاظمی


تاثیر دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و آبگریزی خاک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.74395.11396

آسیه ناروئی؛ جواد زمانی باب گهری؛ شاپور کوهستانی؛ فریده عباس زاده افشار


آسیب‌پذیری لرزه‌ای منابع آب‌زیرزمینی براساس شکست خط‌لوله انتقال سوخت با استفاده از روش DRASTIC و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.74690.11398

مهدی حقیقی؛ علی دلنواز؛ پوریا رشوند؛ محمد دلنواز


ارزیابی اثر بازدارندگی اکسید مس بر رشد و تراکم ریشه درمجاورت گسیلنده در آبیاری زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.75291.11404

عادل امین پور؛ حسینعلی بهرامی؛ حجت قربانی واقعی


تعیین مقدار آب مصرفی و تبخیر-تعرق گیاه لوبیا با استفاده از روش های تافته، پاسکوئله و رئس تحت شرایط آبیاری جویچه ای و قطره ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.75397.11406

علی عبدزادگوهری؛ فاطمه کیخایی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


مقاله مروری

دسته بندی شاخصهای ارزیابی پایداری آب زیرزمینی در آبخوانهای مناطق خشک و نیمه خشک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.75607.11410

سوسن حایری یزدی؛ مریم رباطی؛ سعیده سامانی؛ فریبا زمانی هرگلانی


یادداشت فنی

بررسی عوامل موثر بر گستردگی پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی رودخانه کارون در بازه قلعه زراس تا جعفرآباد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.74322.11395

امیرحسین اسدیان؛ شهاب امام زاده