ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ی سازه های آبی گروه علوم ومهندسی آب ،دانشگاه آزاد اسلامی واحذ علوم وتحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کزج

3 عضو هیئت علمی گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

خاک های گچی به علت انحلال پذیری ذرات گچ موجود در آن ها در اثر تماس با آب، یکی از انواع خاک های مشکل آفرین می باشند. در این پژوهش اثر سه عامل درصد
گچ، شیب هیدرولیکی وبافت خاک بر میزان انحلال گچ به صورت تحلیلی وآزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا نمونه های خاک گچی به طور
20 و 30 درصد وزنی به سه نوع خاک با بافت های رسی، سیلتی و ماسه ای در مجموع 15 ،10 ،5 ، مصنوعی و با افزودن مقادیر مختلفی از سنگ گچ طبیعی شامل: 0
5 و 10 مورد آبشویی قرار گرفتند. برای انجام ،2 ،1 ،0/ نمونه خاک گچی تهیه گردید. سپس هریک از نمونه های گچی تحت شیب های هیدرولیکی مختلف شامل: 5
آزمایش آبشویی دستگاه خاصی با قابلیت تغییر شیب هیدرولیکی طراحی و ساخته شد. نتایج آزمایش ها و تحلیل آماری انجام شده نشان داد که مقدار گچ بیشترین
تأثیربرمیزان انحلال گچ انواع خاک دارند و متغیرهای شیب هیدرولیکی و نوع خاک به ترتیب در رده های بعدی از این نظر قراردارند. همچنین در این پژوهش برای تبین
میزان آبشویی گچ به ازای پارامترهای شیب هیدرولیکی و درصد گچ، برای هریک از خاک ها یک معادله رگرسیونی به طور مجزا و نیز یک معادله کلی برای تمام خاک ها
ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and laboratory evaluation of the solubility of gypsiferous soils

نویسنده [English]

  • aliabbas afsharian 1
1 Water and wastewater company
چکیده [English]

Gypsum soil is one of the problematic soils because of considerable solubility for gypsum particles in contact
with water. In this research, the effects of three factors including; gypsum percent, hydraulic gradient, and soil
texture were studied on solubility of gypsum soils. To do this, samples of gypsum soils were provided artificially
by adding various rates of natural gypsum rock including 0, 5, 10, 20 and 30 percent by weight of 3 kinds of soil
textures including clay, silty clay and sand. Totally, 15 types of gypsum soils were prepared. Then each of
gypsum soils were leached under five hydraulic gradients levels 0.5, 1, 2, 5 and 10. The results of the test
indicated that the rate of gypsum in the soil has direct effect on the rate of soluble in a way that by increasing
percent of gypsum the rate of solubility was increased. in addition, by increasing hydraulic gradient, the speed of
water outcome and its amount from soil environment in a specified time was increased and also more rate of
gypsum was derived. The statistical results show the highest impact of gypsum percentage and lowest impact of
hydraulic gradient soil on solubility of particles in different types of soils and it has no significant effect on the
overall equation of the soil texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gypsum soil
  • hydraulic gradient
  • solubility speed
  • Statistical analysis
بی نام،.1380. گزارش مطالعات آبرسانی به شهر بدره. مهندسین مشاور دز آب.
بی نام، .1390. گزارش مطالعات تجهیز ونوسازی اراضی مهران. مهندسین مشاور انهار جنوب.
رحیمی، ح.، و عباسی، ن.1394. مهندسی ژئوتکنیک؛ خاک‌های مشکل آفرین. انتشارات دانشگاه تهران،870 صفحه.
عباسی، نادر، مهدیه مسعود، داودی، م.1391. استفاده ازترکیبآت هکوپوزلان برای تثبیت خاک‌های ماسه سیلتی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 62: 245-258
کارگر، س.1387. بررسی اثر گچ بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک رسی، اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری وزهکشی، موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی.
مومنی، م. و قیومی، ع. 1394. تحلیل آماری با استفاده از SPSS. انتشارات گنج شایگان، 344صفحه..
نژاد هاشمی، پ، رحیمی، ح. و محمودی، ش. 1379. بررسی نفوذپذیری خاک‌های گچی طی فرآیند آبشویی، مجله علوم کشاورزی ایران، 31 (2): 241-254.
یغماییان، ن. و گیوی، ج. 1386. مقایسه روش‌های مختلف اندازه گیری گچ در برخی خاک‌های اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 11 جلد 42 : 565-576
Abbaspoor, S., Daavi, H. and Fili, J., 2008. Practical methods in improving constructed canals on gypsiferous soils in operating irrigation networks, Case study: Canal A, Behbahan Network. 1st Iranian Seminar on Geotechnical Issues of Irrigation and Drinage Networks. Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran.
Akpokodje, E. G. 1985. The engineering classification of some Australian arid zone soils. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, 31(1):5-8.
AL –Refaii , N.1976. Failure of Irrigation Canals in gypsiferous Soils in Euphrates Plain in Syria. Journal of IRNCIO , NO , 16.
Anonymous.2005.Standard Method for the examination of Water and Wastewater. publication American Public Health Association (APHA).21 Edition,541pp.
Anonymous,2000,Annual Book of ASTM Standards.Vol.04,08,Soil and Rock, ASTM D4647
Coutinet, S. 1965. Méthodes d'analyses utilisables pour les sols salés, calcaires et gypseux. AgronomieTropicale, Paris, 12:1242-1253
Fauziah , A. M.D. , said., A.M. and Najah, I. 2012. Effect of Leaching and gypsum content on properties of gypseous soil. International Journal of scientific Research publications , 2(9),5pp.
Kifae, A.A.,2010. Chemical and physical effects on engineering properties of gypseous subgrade soil.Al-Qadisia Journal for Engineering Sciences, 3(3):269-286.
Maksimovich,N.G. and ergeev,V.l.,1983..Effect Chemical injection Stabilization on Gypsum Stability in the Foundation of Hydraulic Structure. Hydrotechnical con,17(7) :380-384.
Mou’taz, A.,Tom, S. and Yassen M. 2010. Comprarison of Gypseiferous Soils in Samarra and Karbala Areas. Iragi Bulletin of Geology and Mining,6(2): 115-126.
Petrokhin, V.P.1993. construction of structures on saline soils. Balkema Netherlands Publishing Co,255pp.
Rogers,J.D.,.2013. The St Francis Dam Failure ,Worst American Civil Engineering disaster of The 20thCnetry. Shelmon Specialty Conference on Dam Foundations Failures and Incidents, Denver, Colorado.
Sadrekarimi, J., Kiyani, M. and Fakhri, B. 2006. Gypsum dissolution effects on the performance of a large dam. ICOLD ,Barcelona, Spain, 21(2):142-150.