بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 مدیر فنی شرکت جاماب

3 دانش اموخته کارشناسی ارشد

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق، ارزیابی کیفیت تولید و کارایی و عملکرد پوشش های سنتتیک تولید داخل برای زهکش های زیرزمینی در استان خوزستان با استفاده از
روش های آزمایشگاهی می باشد. ابتدا از آزمایش های استاندارد کومو جهت کنترل کیفیت پوشش مصنوعی زهکش استفاده گردید. سپس در این تحقیق، میزان دبی
خروجی، نسبت گرادیان و میزان ذرات عبوری از پوشش مصنوعی در نمونه هایی از خاک های استان خوزستان، واحد دهخدا در شمال و رامشیر در جنوب اندازه گیری شد.
پوشش های مصنوعی مورد ارزیابی در این تحقیق سه نوع PP450 تولید کارخانجات داخل، B ,C A, نام گذاری شدند. تمام خاک رامشیر و پوشش A برای نمونه خاک
واحد دهخدا مناسب تشخیص داده شد. پیشنهاد گردید با توجه به نوسانات در تولیدات کارگاه های داخل کشور، استفاده وسیع از این پوشش ها در استان خوزستان، با
دقت در این موارد همراه باشد. این پوشش ها به ویژه زمانی که لازم است سطح ایستابی با سرعت کمتر پایین آورده شود و در نظر باشد که در پوشش ها از نظر استاندارد
کومو مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفتند. مطابق با نتایج آزمون نسبت گرادیان، پوشش C برای نمونه خاک ذخیره رطوبتی بیش تری حفظ گردد، کارایی بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the physical quality of synthetic envelopes and their performance for Khuzestan soils

نویسندگان [English]

  • Heidar kashkuli 1
  • Hamidreza Gharemohamadlo 2
1 professor
2 Jamab Consulting Engineers
3 Former MS student
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the production quality of synthetic envelopes produced in Khuzestan factories and their performance in north and south Khuzestan soils, using laboratory methods. For quality control of the manufactured synthetic envelopes, first KOMO Standard tests were conducted followed by laboratory tests using upflow permeameter designed by Vlotman for these soils. Measured parameters in these tests were, discharge, Gradient Ratio and soil particle movement from the synthetic envelopes for soils of Dehkhoda and Ramshir projects. All Three types of pp450 synthetic envelopes A, B, and C manufactured in Khuzestan passed KOMO Standard test evaluations in this investigation. As to permeameter test results and Gradient Ratio tests (GR) envelope C for Ramshir soils and A for Dehkhoda soils were found suitable. It is therefore recommended to use these synthetic envelopes produced in Khuzestan soils with caution. These envelopes are more suitable where water table is to be lowered slowly to prevent rapid soil moisture depletion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discharge
  • gradient ratio
  • komo standard
  • pp450
پولادگر، م.، ناصری، ع ع. و هوشمند، ع.ر. 1391 . ارزیابی گرفتگی پوشش های مصنوعی زهکش های زیرزمینی )مطالعه
موردی: جنوب خوزستان(. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
پدرام، ش.، حسن اقلی، ع. 1391 . بررسی پتانسیل انسداد فیزیکی سه نوع پوشش زهکشی مصنوعی توسط آزمون نفوذسنجی
در شرایط کاربرد آب و خاک شور. نشریه آب و خاک. 26 : 1409 - 1395 .
رمضانی مقدم، ج.، هوشمند، ع.ر.، ناصری، ع.ع. و نصرالهی، ع.ح. 1392 . ارزیابی آزمایشگاهی پوشش های مصنوعی
زهکش های زیرزمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی. مجله علوم و مهندسی آبیاری )مجله
علمی کشاورزی(، جلد 36 شماره 1 : 79 - 69 .
علیزاده، ا. 1388 . زهکشی جدید )برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سیستم های زهکشی( ، چاپ چهارم. مشهد : انتشارات
دانشگاه امام رضا )ع( ، 495 صفحه.
مهدی نژادیانی، ب.، کشکولی، ح.ع. و ناصری، ع.ع. 1387 . ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد یک نوع پوشش مصنوعی در
زهکش های زیرزمینی و مقایسه آن با پوشش معدنی، مجله علوم خاک و آب، 22 ( 1 :) 125 - 113 .
ناصری، ع.ع .، مهدی نژادیانی. ب. 1389 . طراحی پوشش برای زهکش های زیر زمینی ، جلد اول ، اهواز : دانشگاه شهید چمران
اهواز ، 703 صفحه.
Agar, I. .2011. Selection of geo-Synthetic Filter materials as Drain Envelopes in Clay and Silty loam Soils to Prevent Siltation: A case study from Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(16): 3930-3935.
Dierickx, W. et al., 1992. Significant design and selection parameteres for synthetic envelope, proceedings of 5th international drainage workshop, Lahore, Pakistan, ICID, February 8-15, vol13, pp: 5,8-5,13.
Kashkuli, H.A., Afshari, M. and Zohrabi. N. 2017. Evaluation and Comparison of Locally Manufactured PP450 Synthetic Envelopes for Complex Clay Soils of North and South Khuzestan. Proceedings of the 13th ICID International Drainage Workshop. Ahwaz, Iran.
NEN-7036. 1976. Geribbelde draineerbuizen van ongeplastificeerd PVC. Nederlands Normalisatie- Instituut (NNI), Delft, The Netherlands, 20 pp.
NEN-7090. 1989. Omhullingsmateriaal van polypr opeenvezels voor draineerbuizen. Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI), Delft, The Netherlands, 8 pp.
Palmeira, E. M., and Gardoni, M.G. 2002. Drainage and filtration properties of non – woven geotextiles under confinement using different experimental techniques. Journal of Geotextile and Geomembranes. 20: 97-115.
Vlotman, V.F.et.al. 1997. Drain Envelope Need Selection Design, Construction and Maintenance, Drainage workshop, Penang Malaysia, November 17 – 21, pp: 1-16.