ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام

4 دانشگاه شهیدچمران اهواز-دانشکده مهندسی علوم آب-گروه آبیاری زهکشی

چکیده

تغییر الگوی کشت و افزایش تعرفه انرژی می تواند به مدیریت منابع آب زیرزمینی کمک کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر الگوی کشت بر آب‌ زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم تحت سناریوهای مختلف تغییر قیمت انرژی است. جهت ساخت مدل، مدل مفهومی تدوین و فرضیه های دینامیکی فرمول نویسی شد. واسنجی و صحت‌سنجی مدل به ترتیب در یک بازه 8 و 6 ساله و شبیه سازی در یک دوره 25 ساله تا سال 1420 در قالب اعمال 9 سناریو انجام شد. نتایج نشان داد تغییر الگوی کشت از یونجه به کلزا همراه با افزایش 100 درصدی تعرفه انرژی، دارای بیشترین تاثیر مثبت بر آبخوان یعنی افزایش حدود 55 میلیون متر مکعبی حجم آبخوان معادل با افزایش حدود 8 متری سطح آب می‌گردد. همچنین تغییر سطح زیرکشت از یونجه به ذرت همراه با افزایش تعرفه انرژی به میزان 50درصد قیمت فعلی، تا حدودی تعادل در سطح آب زیرزمینی دشت را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of cropping pattern on groundwater resources of Mehranplain using the system dynamics approach under scenarios of energy price changes

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Darvishi 1
  • Abdolrahim Hooshmand 2
  • Hamza ali alizadeh 3
  • zahra Izadpanah 4
1 Phd. Student of Irrigation and Drainage Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Associated, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
3 Assistant, Faculty of Agriculture Engineering, Ilam University, Iran.
4 Assistant, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

cropping pattern changes and increasing energy tariffs helps groundwater resources management. The aim of this investigation was to study the effect of crop pattern on groundwater level in Mehranplain using the system dynamics approach under different scenarios of energy price changes. To develop the model, a conceptual framwok was designed and the dynamic hypotheses were formulated. The calibration and validation of the model were performed for a period of 8 and 6 years, respectively, and the model simulated in a 25-year period until 1420 in nine scenarios. The results showed that changing the crop pattern from alfalfa to conola with increasing 100 percent in energy tariff would have the most positive impact on aquifer is equivalent to an increase of about 55 million cubic meters of aquifer water volume, and an increase of about 8 meters in the groundwater level. Also changing the crop pattern from alfalfa to corn with increasing 50 percent in energy tariff lead to groundwater level stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crop pattern
  • system dynamic
  • energy tariffs
  • water demand
  • water table