مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای آب، کاهش نزولات‌جوی، تغییرات اقلیمی و به‌تبع آن کاهش منابع آب‌سطحی باعث‌گردیده بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بیش‌از‌پیش مورد‌توجه قرار‌گیرد. بهره‌برداری بی‌رویه و مدیریت نشده از منابع آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور مخصوصاً در دشت هشتگرد موجب بروز وضعیت بحرانی افت تراز آب زیرزمینی شده‌است. حفاظت از منابع آبی زیرزمینی موجود، در شرایطی که کشور در منطقه نیمه‌خشک واقع‌شده‌است، علاوه بر تامین نیاز‌های آبی در چشم‌انداز‌ها باعث افزایش پتانسیل‌های هیدروژئولوژی خاک می‌شود.کاهش تراز سطحی آبخوان‌ها باعث افزایش مصرف انرژی و هزینه جهت استحصال و استخراج آب، کاهش کیفیت آب، فرونشست زمین،‌ افزایش فرسایش و ازهمه مهمتر بروز بحران از‌دست‌دادن منابع آب استراتژیک در آینده گردیده‌است. هدف از این پژوهش مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیر‌متعارف در راستای کاهش افت تراز سطحی آبخوان هشتگرد بر‌اساس مدیریت یکپارچه منابع آب جهت تأمین نیازهای آبی موجود، با کم‌ترین اثرات سوء بر کیفیت منابع آب زیرزمینی و ظرفیت های‌خاکی در محدوده طرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management and optimization for conjunctive operation of water resources in order to reduce Hashtgerd aquifer decline

نویسندگان [English]

  • Mahsa Jamdar 1
  • Mahdi Sarai Tabrizi 2
  • Ali Saremi 2
1 Depatment of Water Engineering and Sciences, SRBIAU, Tehran, Iran
2 Department of Water Sciences and Engineering,
چکیده [English]

In recent years, striking the balance between water supply and demand, reducing precipitation, climate change and, consequently, reducing surface water resources, the utilization of groundwater resources is more likely than past to be considered. Overuse and unmanaged use of groundwater resources in most plains of the country, especially in Hashtgerd Plain, has created a critical situation so that we can see the groundwater level decrease. Preservation of existing underground water resources, in a situation where the country is in a semi-arid region, in addition to providing water demands, in the landscape, it increases the hydrogeological potential of the soil. reduction in water levels will increase energy consumption and the cost of harvesting and extracting water, reducing water quality, land subsidence, increasing soil erosion and, more importantly, the emergence of a strategic water resource loss is increasing in the future. The purpose of this research is to manage and optimize the conjunction utilization use of surface water, underground and unconventional water in order to reduce the surface water deficit of Hashtgerd aquifer based on Integrated Water Resources Management to supply existing water demands, with the least harmful effects on the quality of groundwater resources and land capacities within the range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvesting water Resources
  • unconventional Resources
  • IWRM
دوره 8، شماره 3
اردیبهشت 1398
صفحه 85-102
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1398