تأثیر شستشوی حوضچه‌های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت پساب و عمل‌کرد سیستم کنترل مرکزی آبیاری قطره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه جیرفت؛ جیرفت؛ ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشیار؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران

4 دانشیار؛ گروه مهندسی شیلات؛ دانشگاه کردستان؛ سنندج؛ ایران

چکیده

عملیات شستشوی حوضچه‌های پرورش ماهی به دلیل بالا بردن بار مواد معلق و مواد آلی در پساب، احتمال خطر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای را در صورت استفاده از این پساب‌ها بالا می‌برد. در پژوهش حاضر سه تیمار آبیاری قطره‌ای اجرا گردید. در هر تیمار از قطره‌چکان‌های نتافیم و میکروفلاپر با دبی‌های 4، 8 و l/h 12 استفاده شد. طی یک فصل، 42 نوبت آبیاری با آب متعارف (به‌عنوان شاهد) و پساب پرورش ماهی (با تخلیه و بدون تخلیه انتهایی لوله‌ها) صورت گرفت. از پساب مزرعه پرورش ماهی، در حالت معمول و در حالت شستشوی حوضچه‌های پرورش ماهی در سه تکرار نمونه‌هایی تهیه شد. ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کلیه نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و مقایسه گردید. مواد فیلتر شده توسط فیلترهای شنی و توری سیستم شاهد و پساب نیز توسط دستگاه مستر سایزر مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که شستشو تأثیر معنی‌داری بر غلظت مواد جامد معلق (%1>P) و غلظت مواد آلی پساب (%5>P) می‌گذارد. اما تأثیر شستشوی حوضچه‌ها بر غلظت نیترات و تعداد باکتری‌های موجود در پساب، اندک و قابل چشم‌پوشی است. نتایج همچنین نشان داد که دبی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر با دبی اسمی l/h 8 در هر دو تیمار پساب همبستگی معنی‌داری (%1>P) با شستشوی حوضچه‌ها دارد و دبی خروجی از قطره‌چکان‌های میکروفلاپر نسبت به قطره‌چکان‌های نتافیم، همبستگی بیشتری را با عملیات شستشوی استخرها از خود نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد که هنگام استفاده از پساب پرورش ماهی، کارایی و راندمان تصفیه فیلترهای توری بیشتر از فیلترهای شنی است و وجود این فیلترها ضروری‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of rainbow trout ponds washing on wastewater quality and performance of central control for drip irrigation system

نویسندگان [English]

  • Arsalan Faryabi 1
  • Eisa Maroufpoor 2
  • Behzad Ghorbani 3
  • Barzan Bahrami Kamangar 4
1 Assistant professor in Department of Water Engineering, Department of Water Engineering, Jiroft University, Jiroft, Iran
2 Associate professor in Department of Water Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Associate professor in Department of Water Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
4 Associate professor in Department of Fisheries Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The operation of fish ponds washing increases the risk of using these wastewater in drip irrigation by raising the amount of suspended solids and organic matter in the wastewater. In this paper, three drip irrigation treatments were performed. For each treatment, Netafim and Microflapper emitters were used with 4, 8 and 12 l/h discharges. During a season, 42 irrigation events were conducted with conventional water (as control) and fish farming effluent (with depletion and without depletion of tubes). Several samples were collected from wastewater, in the usual mode and in washing the fish ponds, in three replicates. The physical, chemical and biological properties of all samples were measured and compared. The filtered materials by sand and grid filters of the control and wastewater systems were analyzed by Master Sizer device. The results showed that washing has a significant effect on the concentration of suspended solids (p < 1%) and the concentration of organic matter (p < 5%). But the effect of washing on the concentration of nitrate and the number of bacteria in the wastewater is small and negligible. The results also showed that the discharge of 8 L/h Microflopper emitters had a significant correlation (p < 1%) with pond washing in both effluent treatments, and the discharge rate of Microflapper emitters was more correlated with the washing operations compared to the Netafim emitters. The results also showed that the efficiency of grid filters are more than sand filters when fish farm effluent is using, and the presence of these filters is more necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation
  • Emitter clogging
  • Oncorhynchus mykiss
  • Unconventional water
بی نام. 1383 . ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار. نشریه شماره 286 .انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
فاریابی، ا.، قربانی، ب.، معروفپور، ع. و بهرامی کمانگر، ب. 1395 .تاثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطرهچکانهای تنظیم شونده نتافیم و میکروفالپر. نشریه پووهش آب در کشاورزی. 30(1 :)117-103.
فاریابی، ا.، قربانی، ب.، معروفپور، ع. و بهرامی کمانگر، ب. 1396 .بررسی انسداد نسبی قطرهچکانها در آبیاری قطرهای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچههای پرورش ماهی. پووهش آب ایران. 11(4 :)12-1.
عابدی کوپایی، ج. و بختیاریفر، ع. 1383 .تأثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطرهچکانها در سیستم آبیاری قطرهای. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 8 :42-33.
علیزاده ا. 1389 .اصول و عملیات آبیاری قطرهای. انتشارات آستان قدس رضوی. 450 صفحه.
Anonymous, 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association. 21th Edition. American Public Health Association, New York. Brummett, R.E. 1999. Integrated Aquaculture in Subsaharan Africa. Environment, Development and Sustainability. 1: 315-321.
Edwards, P. 1998. A systems approach for the promotion of integrated aquaculture. Aquaculture Economics and Management. 2: 1-12.
Li, Y., Song, P., Pei, Y., Feng, J. 2015. Effects of lateral flushing on emitter clogging and biofilm components in drip irrigation systems with reclaimed water. Irrigation Science. 33: 235-245.
Mokari Ghahroodi, E., H. Noory., A.M. Liaghat. 2015. Performance evaluation study and hydrologic and productive analysis of irrigation systems at the Qazvin irrigation network (Iran). Agricultural Water Management. 148: 189-195.
Nadav, I., Tarchitzky, J., Chen, Y. 2013. Induction of soil water repellency following irrigation with treated wastewater: effects of irrigation water quality and soil texture. Irrigation Science. 31: 385-394.
Phong, L.T. 2007. Integrated agriculture-aquaculture systems in the Mekong Delta, Vietnam: an analysis of recent trends. Asian Journal of Agriculture and Development. 4: 51-66.
Pilarski, F., Tomazelli Júnior, O., Casaca, J.d.M., Garcia, F.R.M., Tomazelli, I.B., Santos, I.R.D. 2004. Integrated fish/pig systems: environmental feature and fish quality. Revista Brasileira de Zootecnia. 33: 267- 276.
Smardon, R.C. 2006. Heritage values and functions of wetlands in Southern Mexico. Landscape and Urban Planning. 74: 296-312.
Talebnejad, R., and A.R. Sepaskhah. 2015. Effect of different saline groundwater depths and irrigation water salinities on yield and water use of quinoa in lysimeter. Agricultural Water Management. 148: 177-188.
Zajdband, A.D. 2009. Integrando actividades en la Provincia de Misiones. Rev LEISA de Agroecol. 25: 31–33. Zajdband, A.D. 2011. Integrated Agri-Aquaculture Systems. In: Lichtfouse E. 2011. Genetics, Biofuels and Local Farming Systems. Sustainable Agriculture Reviews 7. Springer Science. Business Media B.V.