ارزیابی کیفیت فیزیکی و زیستی خاک با استفاده از طیف سنجی در اراضی کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان زنجان

چکیده

توسعه یک روش دقیق و سریع به منظور ارزیابی تأثیر عملیات زراعی بر کیفیت خاک اهمیت بسیاری در مدیریت پایدار منابع و نظارت بر روشهای مدیریتی در اکوسیستم‌های کشاورزی دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی طیف‌سنجی به عنوان یک روش کمی و سریع به منظور نظارت بر کیفیت فیزیکی و زیستی خاک تحت مدیریت‌های کشاورزی در استان زنجان بود. بدین منظور 77 نمونه خاک از عمق 20-0 سانتی‌متری در دو کاربری کشاورزی دیم و آبی جمع‌آوری و مهمترین ویژگی‌های فیزیکی و زیستی مؤثر بر ارزیابی کیفیت خاک در اراضی استان با استفاده از روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. سپس داده‌های طیفی نمونه‌های خاک در محدوده مرئی و مادون قرمز تهیه و مدل‌های طیفی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی محاسبه شد. میانگین بازتابی طیف‌های خاک در محدوده 450 تا 2450 نانومتر، تفاوت معنی‌داری بین کاربری‌ها دیم و آبی (05/0p ˂) نشان داد. همچنین نوع کاربری تأثیر معنی‌داری (001/0p ˂) بر اغلب ویژگی‌های فیزیکی و زیستی اندازه گیری شده داشت. مدل‌های طیفی با دقت "عالی" (8/0RPD>2) برای زیست توده میکروبی، پایداری خاکدانه و مقدار شن و با دقت "متوسط" (65/0RPD>5/1) برای جرم مخصوص ظاهری، هدایت هیدرولیکی اشباع و مقدار سیلت بدست آمد. درحالیکه ضریب جذب‌پذیری با دقت مناسبی توسط مدل‌های طیفی برآورد نشد. تأثیر عملیات مدیریتی تحت کاربری‌های دیم و آبی با استفاده از بازتاب مشخصه طیفی خاک قابل تمایز بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of physical and biological soil quality using spectroscopy in agricultural lands of Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Askari 1
  • Golnaz Rostamkhani 2
  • Setareh Amanifar 3
  • Toraj Khoshzaman 4
1 Assistant Prof., Dept. of Soil Science and Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
4 Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research Center, Zanjan Province
چکیده [English]

Developing a precise and rapid method for assessing the impact of farming operations on soil quality is important for sustainable resource management and monitoring management approaches in agricultural ecosystems. The objective of this study was to evaluate the efficiency of spectroscopy as a rapid and quantitative approach for monitoring physical and biological soil quality under agricultural management in Zanjan province. 77 soil samples were collected from the depth of 0-20 cm under irrigated and rain-fed agriculture. Important physical and biological properties, affecting soil quality in this province, were measured using standard methods. Then, soil spectral data were determined in VIS-NIR region and spectral models were calculated using partial least square regression. The average reflectance of soil spectra from 450 to 2450 nm, were significantly different (p < 0.05) between rain-fed and irrigated land uses. Moreover, land use type had a significant impact on most physical and biological properties, measured in this study. Spectral models with excellent accuracy(RPD>2.5 and R2>0.8) were noted for soil microbial respiration, clay content and soil organic content. The models with good accuracy (2<RPD0.76) for microbial carbon biomass, aggregate stability, sand content and with moderate accuracy (1.5<RPD0.65) for bulk density, hydraulic conductivity and silt content were obtained. However, sorptivity was not estimated with appropriate accuracy using spectral models. The effect of management operations under irrigated and rain-fed land use was detectable using soil reflectance spectral signature, and spectral data showed an overall good ability for evaluating physical and biological indicators of soil quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multivariate analysis
  • Spectral data
  • Agricultural land use
  • Soil management
جوزانی­کهن، گ.، نوروزی، غ.، سحابی، ف.، اوجانی، ح. 1395. مقایسه روشهای شناخت کانی­های رسی با استفاده از داده­های آزمایشگاهی و پتروفیزیکی در یکی از میادین گازی شرق کپه­داغ. نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن. 11 (30): 11-1.
کریمی، ص.، داوری، م.، بهرامی، ح.، بابائیان، ا.، حسینی، س.م.ط. 1396. برآورد برخی ویژگی­های مبنایی خاک توسط طیف­سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان. تحقیقات آب و خاک ایران، 48 (3) : 585-573.
علمداری، پ.، رضایی، ب.، گلچین، ا. 1395. اثر تغییر کاربری بر خصوصیات کیفی و کانی­شناسی رس خاک در منطقه والارود استان زنجان. دانش آب و خاک. 26(1): 316-305.
Allory, V., Cambou, A., Moulin, P., Schwartz, C., Cannavo, P., Vidal-Beaudet, L. and Barthès, B.G. 2019. Quantification of soil organic carbon stock in urban soils using visible and near infrared reflectance spectroscopy (VNIRS) in situ or in laboratory conditions. Science of The Total Environment, 686: 764-773.
Amezketa, E. 2006. An integrated methodology for assessing soil salinization, a pre-condition for land desertification. Journal of Arid Environments, 67: 594-606.
Askari, M.S., Cui, J. and Holden, N.M. 2013. The visual evaluation of soil structure under arable management. Soil and Tillage Research, 134: 1-10.
Askari, M.S., Cui, J., O’Rourke, S.M. and Holden, N.M. 2015a. Evaluation of soil structural quality using VIS–NIR spectra. Soil and Tillage Research, 146: 108-117.
Askari, M.S. and Holden, N.M. 2014a. Indices for quantitative evaluation of soil quality under grassland management. Geoderma , 230-231: 131-142.
Askari, M.S. and Holden, N.M. 2014b. Rapid Evaluation of Soil Quality Based on Soil Carbon Reflectance, Soil Carbon. Springer, 117-126 pp.
Askari, M.S. and Holden, N.M. 2015. Quantitative soil quality indexing of temperate arable management systems. Soil and Tillage Research, 150: 57-67.
Askari, M.S., O'Rourke, S.M. and Holden, N.M. 2015. Evaluation of soil quality for agricultural production using visible–near-infrared spectroscopy. Geoderma, 243-244: 80-91.
Askari, M.S., O'Rourke, S.M. and Holden, N.M. 2018. A comparison of point and imaging visible-near infrared spectroscopy for determining soil organic carbon. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 26: 133-146.
Babaeian, E., Homaee, M., Montzka, C., Vereecken, H. and Norouzi, A.A. 2015. Towards Retrieving Soil Hydraulic Properties by Hyperspectral Remote Sensing. Vadose Zone Journal, 14:1-17
Ben-Dor, E., Inbar, Y. and Chen, Y. 1997. The reflectance spectra of organic matter in the visible near-infrared and short wave infrared region (400–2500 nm) during a controlled decomposition process. Remote Sensing of Environment, 61: 1-15.
Bending, G.D., Turner, M.K., Rayns, F., Marx, M.-C. and Wood, M. 2004. Microbial and biochemical soil quality indicators and their potential for differentiating areas under contrasting agricultural management regimes. Soil Biology and Biochemistry, 36: 1785-1792.
Boix-Fayos, C., Calvo-Cases, A., Imeson, A.C. and Soriano-Soto, M.D. 2001. Influence of soil properties on the aggregation of some Mediterranean soils and the use of aggregate size and stability as land degradation indicators. Catena, 44: 47-67.
Bünemann, E.K., Bongiorno, G., Bai, Z., Creamer, R.E., De Deyn, G., de Goede, R., Fleskens, L., Geissen, V., Kuyper, T.W., Mäder, P., Pulleman, M., Sukkel, W., van Groenigen, J.W. and Brussaard, L. 2018. Soil quality – A critical review. Soil Biology and Biochemistry, 120: 105-125.
Castaldi, F., Chabrillat, S., Chartin, C., Genot, V., Jones, A.R. and van Wesemael, B. 2018. Estimation of soil organic carbon in arable soil in Belgium and Luxembourg with the LUCAS topsoil database. European Journal of Soil Science, 69: 592-603.
Cécillon, L., Barthès, B.G., Gomez, C., Ertlen, D., Genot, V., Hedde, M., Stevens, A. and Brun, J.J. 2009. Assessment and monitoring of soil quality using near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS). European Journal of Soil Science, 60: 770-784.
Chodak, M. 2011. Near-infrared spectroscopy for rapid estimation of microbial properties in reclaimed mine soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 174: 702-709.
Chodak, M., Niklińska, M. and Beese, F. 2007. Near-infrared spectroscopy for analysis of chemical and microbiological properties of forest soil organic horizons in a heavy-metal-polluted area. Biology and Fertility of Soils, 44: 171-180.
Clark, R.N., King, T.V.V., Klejwa, M., Swayze, G.A. and Vergo, N. 1990. High spectral resolution reflectance spectroscopy of minerals. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 95: 12653-12680.
Dexter, A.R. 2004. Soil physical quality: Part I. Theory, effects of soil texture, density, and organic matter, and effects on root growth. Geoderma, 120: 201-214.
Dhaliwal, J., Kukal, S.S. and Sharma, S. 2018. Soil organic carbon stock in relation to aggregate size and stability under tree-based cropping systems in Typic Ustochrepts. Agroforestry Systems, 92: 275-284.
Franzluebbers, A., Causarano, H. and Norfleet, M. 2011. Soil conditioning index and soil organic carbon in the Midwest and southeastern United States. Journal of soil and water conservation, 66: 178-182.
Gee, G.W. and Or, D. 2002. Particle-Size Analysis. In  Dane, J. H. & Topp, G. C. Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods. Soil Science Society of America Book Series, 5: 255-289.
Golchin, A. and Asgari, H. 2008. Land use effects on soil quality indicators in north-eastern Iran. Soil Research, 46(1): 27-36.
Gomez, C., Lagacherie, P. and Coulouma, G. 2012. Regional predictions of eight common soil properties and their spatial structures from hyperspectral Vis–NIR data. Geoderma, 189-190: 176-185.
Gomez, C., Le Bissonnais, Y., Annabi, M., Bahri, H. and Raclot, D. 2013. Laboratory Vis–NIR spectroscopy as an alternative method for estimating the soil aggregate stability indexes of Mediterranean soils. Geoderma, 209-210: 86-97.
Grossman, R.B. and Reinsch, T.G. 2002. Bulk density and Linear Extensibility., In  Dane, J. H. & Topp, G. C. Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods. Soil Science Society of America Book Series, 5: 201-225.
Hamidi Nehrani, S., Askari, M.S., Saadat, S., Delavar, M.A., Taheri, M. and Holden, N.M. 2020. Quantification of soil quality under semi-arid agriculture in the northwest of Iran. Ecological Indicators, 108: 105770.
Herrick, J.E., Brown, J.R., Tugel, A.J., Shaver, P.L. and Havstad, K.M. 2002. Application of Soil Quality to Monitoring and Management. Agronomy Journal, 94: 3-11.
Horwath, W.R. and Paul, E.A. 1994. Microbial biomass . In Weaver, R W, Angle JS, Bottomley PS., Methods of Soil Analysis. Part 2. Microbiological and Biochemical Properties. Soil Science Society of America Book Series, 5: 753-773.
Jaconi, A., Vos, C. and Don, A. 2019. Near infrared spectroscopy as an easy and precise method to estimate soil texture. Geoderma, 337: 906-913.
Kavdır, Y. and Smucker, A.J. 2005. Soil aggregate sequestration of cover crop root and shoot-derived nitrogen. Plant and soil, 272: 263-276.
Kavvadias, V., Papadopoulou, M., Vavoulidou, E., Theocharopoulos, S., Malliaraki, S., Agelaki, K., Koubouris, G. and Psarras, G. 2018. Chapter 10 - Effects of Carbon Inputs on Chemical and Microbial Properties of Soil in Irrigated and Rainfed Olive Groves, in: Muñoz, M.Á., Zornoza, R. (Eds.), Soil Management and Climate Change. Academic Press, 137-150.
Klute, A. and Dirksen, C. 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods In: Klute, A. (Ed.), Methods of soil analysis: part 1—physical and mineralogical methods, 687-734.
Lima, A.C.R., Brussaard, L., Totola, M.R., Hoogmoed, W.B. and de Goede, R.G.M. 2013. A functional evaluation of three indicator sets for assessing soil quality. Applied Soil Ecology, 64: 194-200.
Mohamed, E.S., Saleh, A.M., Belal, A.B. and Gad, A.A. 2018. Application of near-infrared reflectance for quantitative assessment of soil properties. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 21: 1-14.
Monreal, C., Dinel, H., Schnitzer, M., Gamble, D. and Biederbeck, V. 1997. Impact of carbon sequestration on functional indicators of soil quality as influenced by management in sustainable agriculture. in: Lal, R., Kimble, J.M., Follett, R.F. and Stewart, B.A. (Eds) Soil Processes and the Carbon Cycle, Chapter 30: 435-458.
Nabiollahi, K., Golmohamadi, F., Taghizadeh-Mehrjardi, R., Kerry, R. and Davari, M. 2018. Assessing the effects of slope gradient and land use change on soil quality degradation through digital mapping of soil quality indices and soil loss rate. Geoderma, 318: 16-28.
Nakajima, T., Lal, R. and Jiang, S. 2015. Soil quality index of a crosby silt loam in central Ohio. Soil and Tillage Research, 146: 323-328.
Nannipieri, P., Ascher, J., Ceccherini, M.T., Landi, L., Pietramellara, G. and Renella, G. 2003. Microbial diversity and soil functions. European Journal of Soil Science, 54: 655-670.
Nath, A.J. and Lal, R. 2017. Effects of Tillage Practices and Land Use Management on Soil Aggregates and Soil Organic Carbon in the North Appalachian Region, USA. Pedosphere, 27: 172-176.
Nimmo, J.R. and Perkins, K.S.  2002. Aggregate stability and size distribution methods of soil analysis. In Dane J H, Topp G C (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods. Soil Science Society of America Book Series No. 5. Soil Science of America, Madison.5: 317–328.
O'Rourke, S.M., Argentati, I. and Holden, N.M. 2011. The Effect of Region of Interest Size on Model Calibration for Soil Organic Carbon Prediction from Hyperspectral Images of Prepared Soils. Journal of Near Infrared Spectroscopy 19: 161-170.
Philip, J. 1957. The theory of infiltration: 4: Sorptivity and algebraic infiltration equations. Soil science, 84: 257–335.
Rahmanipour, F., Marzaioli, R., Bahrami, H.A., Fereidouni, Z. and Bandarabadi, S.R. 2014. Assessment of soil quality indices in agricultural lands of Qazvin Province, Iran. Ecological Indicators, 40: 19-26.
Raiesi, F. 2017. A minimum data set and soil quality index to quantify the effect of land use conversion on soil quality and degradation in native rangelands of upland arid and semiarid regions. Ecological Indicators, 75: 307-320.
Rasche, F., Marhan, S., Berner, D., Keil, D., Kandeler, E. and Cadisch, G. 2013. midDRIFTS-based partial least square regression analysis allows predicting microbial biomass, enzyme activities and 16S rRNA gene abundance in soils of temperate grasslands. Soil Biology and Biochemistry, 57: 504-512.
Reeves, J.B., McCarty, G.W. and Meisinger, J.J. 2000. Near Infrared Reflectance Spectroscopy for the Determination of Biological Activity in Agricultural Soils. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 8: 161-170.
Soriano-Disla, J.M., Janik, L.J., Viscarra Rossel, R.A., Macdonald, L.M. and McLaughlin, M.J. 2014. The Performance of Visible, Near-, and Mid-Infrared Reflectance Spectroscopy for Prediction of Soil Physical, Chemical, and Biological Properties. Applied Spectroscopy Reviews, 49: 139-186.
Sparling, G.P. 1997. Soil microbial biomass, activity and nutrient cycling as indicators of soil health. In: Pankhurst, C., Doube, B.M., Gupta, V.V.S.R. (Eds.), Biological Indicators of Soil Health. CAB International, Wallingford, UK, , 97–119.
Tümsavaş, Z., Tekin, Y., Ulusoy, Y. and Mouazen, A.M. 2019. Prediction and mapping of soil clay and sand contents using visible and near-infrared spectroscopy. Biosystems Engineering, 177: 90-100.
Vaezi, A. and Bahrami, H., 2014. Relationship between soil productivity and erodibility in rainfed wheat lands in northwestern Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 16: 1455-1466.
Vance, E.D., Brookes, P.C. and Jenkinson, D.S. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry, 19: 703-707.
Vasques, G.M., Grunwald, S. and Sickman, J.O. 2008. Comparison of multivariate methods for inferential modeling of soil carbon using visible/near-infrared spectra. Geoderma, 146:14-25.
Viscarra Rossel, R.A., Walvoort, D.J.J., McBratney, A.B., Janik, L.J. and Skjemstad, J.O. 2006. Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties. Geoderma, 131: 59 –75.
Zornoza, R., Guerrero, C., Mataix-Solera, J., Scow, K.M., Arcenegui, V. and Mataix-Beneyto, J. 2008. Near infrared spectroscopy for determination of various physical, chemical and biochemical properties in Mediterranean soils. Soil Biology and Biochemistry, 40: 1923-1930.