انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی؛ تبریز؛ ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران

چکیده

توزیع رطوبت در خاک یکی از مهم ترین اصول طراحی آبیاری قطره ای است. با این که به منظور سهولت در طراحی ساده سازی هایی در تحلیل توزیع رطوبت در خاک صورت گرفته است ولی انتخاب دبی مناسب گسیلنده اغلب براساس تشخیص مهندسی صورت می گیرد . برای مدل کردن فرآیند انتخاب دبی، این تحقیق با هدف تحلیل توزیع رطوبت در خاک و معرفی مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) برای انتخاب مناسب ترین دبی گسیلنده نقطه ای انجام شده است.آزمایش های لازم برای آزمون نتایج کاربرد مدل معرفی شده، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی انجام شد. برای اجرای آزمایش، دبی جریان گسیلنده ها برابر 2،4 و8 لیتر در ساعت و نوع گسیلنده ها نقطه ای انتخاب شد. مختصات مکانی الگوی مرطوب شده و ابعاد پیاز رطوبتی(حد اکثر عمق و قطر خیس شده) و نیز نمونه برداری از عمق های مختلف در نیمرخ خاک انجام شد. اندازه گیری ها و محاسبات برای سه نوع گیاه (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) صورت گرفت. نتایج نشان داد برای آبیاری پیاز دبی 2 لیتر برساعت با دور آبیاری یک روز و مدت آبیاری 6 ساعت و برای آبیاری سیب زمینی دبی 2 لیتر برساعت با دور آبیاری یک روز و مدت آبیاری 7 ساعت و برای آبیاری گوجه فرنگی دبی 8 لیتر برساعت با دور آبیاری سه روز و مدت آبیاری 2 ساعت در روز مناسب ترین گزینه ها تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drip Discharge Selection Based on Moisture Distribution Analysis

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Nasseri 1
  • Hossein Babazadeh 2
  • Saeed Nakhjevani 3
1 East Azarbaijan, Research Center for Agriculture and Natural Resources, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Water Engineering Dept., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M. Sc. Graduated, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Moisture distribution in soil is one of the most important principals in drip irrigation designs. The moisture distribution analysis was applied to select drip discharge. This is usually performed based on engineering skills. The objectives of this study were to model and analyze moisture distribution and to introduce a discharge selection procedure. Consequently, an experiment was carried out in which the drip system was selected to be point source including discharges of 2 to 8 lhr-1. The wetted patterns from drips were measured and analyzed for onion, potato and tomato. The obtained results showed that the most suitable discharges to irrigate onion, potato and tomato were 2 lhr-1 (with one day interval, 6 hr application time), 2 (with one day interval, 7 hr application time) and 8 lhr-1(with 3 day interval, 2 hr application time), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drip discharge
  • drip irrigation
  • moisture distribution
  • point source