ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ شیراز؛ ایران

2 اداره توسعه شبکه ها و تجهیز نوسازی اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

چکیده

 
روش های زمین آمار یکی از پیشرفته ترین تکنیکها جهت ارزیابی و پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی می باشد. در این تحقیق سه روش درون یابی، عکس فاصله وزن دار، کریجینگ وکوکریجینگ جهت پیش بینی برخی از شاخص های کیفی از قبیل SO42- Na+، TH، EC، SAR، Cl-، Ca2+، Mg2+، مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها از 75 چاه مشاهده ای در دشت داراب جمع آوری شده است. بعد از نرمال سازی داده ها، واریوگرام محاسبه شد. مدل مناسب جهت برازش به واریوگرام تجربی براساس کمترینRMSE انتخاب شد. سپس با استفاده از ارزیابی متقابل وRMSE بهترین روش درون یابی انتخاب گردید. نتایج نشان داد برای تمام شاخص های کیفی آب زیرزمینی، کوکریجینگ بهتر از سایر روشها، شاخص های فوق را شبیه سازی می کند. در نهایت با استفاده از روش کوکریجینگ، نقشه های کیفیت آب زیرزمینی در محیط GIS تهیه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of geostatistical methods for mapping groundwater quality in Fars province

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghafoori 1
  • Nosratolahe Malekpour 2
  • Amin Mardani 3
1 M.Sc. graduated of water resources engineering, Islamic Azad University, Shiraz branch, Shiraz, Iran
2 manager of developing irrigation networks, Fars Jahade Keshavarzi
3 M.Sc. graduated of irrigation and drainage, Tehran University
چکیده [English]

Geostatistical methods are one of the most advanced techniques for monitoring of groundwater quality. In this research, we compare efficiency of three interpolation techniques namely IDW, kriging, and cokriging for predicting a few groundwater quality indices such as: Na+, TH, EC, SAR, Cl-, Ca2+, Mg2+ and SO4. Data were gathered from 75 wells in Darab district, of Fars province. After normalizing the data, variograms were computed. A suitable model of fitness on experimental variogram was selected which was based on least RMSE value. Then the best method for interpolation was selected, using cross-validation and RMSE. Results showed that for all groundwater quality indices, cokriging performed better than other methods in simulating groundwater quality indices. Finally, using cokriging method, maps of Groundwater quality were prepared in GIS environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cokriging
  • groundwater quality
  • IDW
  • Kriging