شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران

چکیده


پیش بینی و برنامه ریزی دقیق آبیاری گیاهان می تواند ضمن جلوگیری از تنش های احتمالی دوره ای، کارایی مصرف آب را نیز افزایش دهد. در این پژوهش، عملکرد مدل BUDGET در برنامه ریزی آبیاری در مقابل داده های تحت مدیریت کم آبیاری سویا برای دو سال زراعی متوالی 88-1387 و 89-1388 مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار آبیاری سطحی شیاری شامل تیمار آبیاری کامل (تیمار شاهد)، تیمار کم آبیاری سنتی درحد 75 و 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک و تیمار آبیاری بخشی منطقه ریشه درحد 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک انجام شد. هر تیمار دارای سه تکرار بود. نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی مدل RMSE و CRM در سال 1387 به ترتیب برابر 91/3 و 18/0- و در سال 1388 به ترتیب 76/4 و 11/0- بود. شاخص EF در سال زراعی 87 و 88 به ترتیب برابر 69/0 و 78/0 به دست آمد که نشان دهنده کارایی قابل قبول مدل در پیش بینی عملکرد می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد مدل BUDGET با اصلاح ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد گیاه و ویژگی های خاک و گیاه می تواند نتایج دقیق تری ارائه کند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نشان داد که مدل BUDGET نسبت به عمق آب آبیاری و رطوبت اولیه خاک در تیمار آبیاری کامل حساسیت کمی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating soybean irrigation scheduling using BUDGET model

نویسنده [English]

  • Mahdi Sarai Tabrizi
Ph.D. student of irrigation and drainage, Water Eng. Dept., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Precise prediction and scheduling of plant irrigation water can increase water use efficiency while preventing possible periodical stress. In this study, the performance of BUDGET model in irrigation scheduling was assessed and compared with real data under soybean deficit irrigation water management under two consecutive years 2008 and 2009. The experiment was conducted in the form of randomized complete blocks design in four furrow irrigation treatments each with three replicates. The treatments include full irrigation, (control), conventional deficit irrigation at 50% and 75% of the soil moisture deficit compensation, and partial root drying treatment at 50% of the soil moisture deficit compensation. The results indicated that the performance modeling indices of RMSE and CRM in 2008 were 3.91 and -0.18 and in 2009 were 4.76 and -0.11, respectively. The obtained EF index was 0.69 and 0.78 in 2008 and 2009, respectively, indicating that the model performed acceptable predictions of crop yield. The overall results revealed that the use of BUDGET model by adjusting crop coefficients in different growth stages, soil and plant characteristics can provide more acceptable outputs. Further, the sensitivity analysis indicated that BUDGET model is less sensitive to irrigation water depth and initial soil water content in the full irrigation treatment.
  
  
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • BUDGET model
  • Deficit irrigation
  • Irrigation Scheduling
  • Soybean