برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

3 استاد گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

چکیده

مدل­های گیاهی ابزاری مناسب و کم هزینه برای بررسی اثر نهاده‌ها بر عملکرد منابع آب، خاک و عملکرد گیاهی می­باشند.  هدف از این پژوهش، ارزیابی مدل گیاهی OILCROP-SUN برای رقم یوروفلور گیاه آفتابگردان به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای حفاظت بهینه از منابع آب و خاک بود. این پژوهش با استفاده از طرح آماری کرت­های نواری در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح آبیاری و سه سطح کود نیتروژن بود. در پایان دوره رشد، وزن زیست توده، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و درصد نیتروژن دانه اندازه­گیری شد. با استفاده از داده­های پایان دوره در دو تیمار آبیاری کامل و بیش آبیاری در یک سطح کود نیتروژن، مدل گیاهی واسنجی و شش ضریب ژنتیکی مدل برای واریته یوروفلور استخراج شد. برای ارزیابی مدل از دیگر تیمارهای سطوح آبیاری و کود نیتروژن که در واسنجی به کار نرفتند، استفاده گردید. نتایج نشان داد عملکرد دانه برای 12 تیمار آزمایشی با مقدار شاخص NRMSE برابر 5/18 درصد و شاخص d برابر با 92/0 شبیه­سازی شد. همچنین، مقدار d در تیمارهای مختلف آب و کود نیتروژن برای نیتروژن دانه برابر 93/0، و برای روغن دانه 91/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic coefficients and evaluation of OILCROP-SUN model under different levels of nitrogen fertilizer

نویسندگان [English]

  • Mina Kiani 1
  • Mahdi Gheysari 2
  • Behrouz Mostafazadeh-Fard 3
1 M.Sc., Water Engineering Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
3 Professor, Water Engineering Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
چکیده [English]

Crop models are appropriate and low-cost tools for investigating the effect of agricultural inputs on water and soil resources and crop production. The objective of this study was to evaluate the OILCROP-SUN model for Euroflor hybrid of sunflower in order to gain a suitable base to conserve soil and water resources. This study was conducted as a strip-plot statistical design with randomized complete blocks design with three replications for each treatment. Total biomass, seed weight, seed yield, percentage of seed oil, and seed nitrogen were measured. Using collected field data, OILCROP-SUN model was calibrated and evaluated for different levels of water and nitrogen applications. Six genetic coefficients were then derived from calibration of OILCROP-SUN model for Euroflor hybrid. The results indicated that seed yields were simulated reasonably well for 12 treatments with NRMSE value of 18.5%, and the d-index of 0.92. The d value of different treatments of water and nitrogen for seed nitrogen was 0.93, and for oil production per hectare was 0.91.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSSAT software
  • euroflor
  • nitrogen fertilizer
  • sunflower crop model