برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ ایران

2 دانشجوی دکتری؛ گروه اقلیم؛ دانشکده جغرافیا؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ علوم سیاسی؛ گروه جغرافیا؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی؛ تهران؛ ایران

چکیده

شاخص سطح برگ، از مؤلفه‌های کلیدی در تخمین عملکرد محصول و بررسی تنش‌های ناشی از شرایط محیطی به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت تعیین دقیق این شاخص، تحقیق حاضر برای برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال کشور انجام شد. بدین منظور 20 مزرعه نمونه برنج در شهرستان رشت انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز با حضور در منطقه و طی برداشت‌های زمینی به منظور انجام عملیات آزمایشگاهی (روش مستقیم) و اندازه‌گیری توسط دستگاه AccuPAR (روش غیر مستقیم) گردآوری شد. برداشت‌های میدانی به منظور محاسبه شاخص سطح برگ از مرحله نشاء تا مرحله گلدهی گیاه برنج در فواصل زمانی 16روزه صورت گرفت. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین میزان سطح برگ به ترتیب مربوط به مرحله نشاء و گلدهی است. همچنین، سطح برگ بدست آمده توسط هر دو روش برای هر مزرعه طی مراحل مختلف رشد گیاه از روند یکسانی برخوردار بود. هماهنگی در مقادیر بدست آمده در هر دو روش نشان می‌دهد که می‌توان برای محاسبه این شاخص از یک رابطه تجربی استفاده کرد. بر این اساس روابطی تجربی برای هر یک از مراحل رشد گیاه با استفاده از نرم افزار weka3.7 محاسبه و ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating rice leaf area index at North Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Noroozi 1
  • Nader Jalali 1
  • Morteza Miri 2
  • Moosa Abbasi 3
1 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Tehran, Iran
2 Ph.D. student, Department of Geography, College of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.A., Department of Geography, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Leaf Area Index (LAI), is a key component in estimating crop yield and environmental stresses. Given the importance of accurate determination of these parameters, the present study was aimed to estimate the LAI of rice plant. For this purpose, 20 paddy fields were selected. The data required to perform the operations in the study area were corrected by land impressions (direct method) and measured by AccuPAR (indirect method). Field work to gathering LAI were taken at intervals of 16 days from seedling stage to the flowering stage of rice plants. The results showed that the lowest and highest levels of LAI belongs to seedlings and flowering stages, respectively. The leaf area obtained by both methods, were almost the same for each farm during different stages of plant growth. Consistent with the obtained values by both methods, indicate that the index can be calculated from a derived empirical relationship. Based on this empirical formula for every stage of plant growth, weka3.7 software was adopted to calculate the mentioned relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AccuPAR
  • destructive sampling
  • Leaf Area Index