توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران

2 دانشیار؛گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران

چکیده

سامانه‌های منابع آب، مجموعه‌ای از سازه‌ها و تجهیزات می‌باشند که با هدف تأمین آب برای رسیدن به یک حالت مطلوب و حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب احداث می‌شوند و نیازمند یک برنامه‌ریزی مناسب هستند. سامانه مخازن به عنوان پرکاربردترین سامانه‌های منابع آب در تأمین نیازهای جوامع مطرح می‌باشند که عدم مدیریت صحیح و کاربردی آنها می‌تواند منجر به عدم حفاظت از منابع آب و ایجاد خسارات مالی فراوانی شود. تقریباً در تمام مسائلی که در زمینه طراحی، بهره‌برداری و مدیریت این سامانه‌ها وجود دارند، نمونه‌های واقعی از سامانه مخازن مورد مطالعه قرار گرفته و به ازای شرایط و اهداف مورد نظر تحلیل شده‌اند. در حالی که تعریف یک سامانه مخازن نمونه به گونه‌ای که به ازای تمام حالات و برای تمام اهداف متداول قابل بررسی باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در تحقیق حاضر، برای اولین بار یک سامانه سه‌مخزنه نمونه با در نظر گرفتن تمام اطلاعات فیزیکی و هیدرولوژیکی و لحاظ کردن سه هدف کلی تولید انرژی برق‌آبی، تأمین تقاضاهای پایین‌دست (کشاورزی، شهری و صنعتی) و کنترل سیلاب ارائه شده است. نتایج نشان داده‌اند که اطلاعات تعیین شده برای این سامانه، کاملاً به صورت منطقی و با روند واقعی تعریف شده‌اند و می‌توانند عملکرد سامانه مخازن را در حالت‌های مختلف تک‌مخزنه یا چندمخزنه و تک‌هدفه یا چندهدفه به خوبی نمایان سازند. به این ترتیب می‌توان از سامانه مخازن تعریف شده به عنوان یک سامانه نمونه در ارائه و توسعه روش‌های مختلف و اثبات مبانی آنها در حل مسائل سامانه مخازن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A multi-objective reservoirs system development as a sample case in the reservoir systems management

نویسندگان [English]

  • Samaneh Seifollahi-Aghmiuni 1
  • Omid Bozorg-Haddad 2
2 Associate Professor, Department of Irrigation & Reclamation Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Tehran, Iran
چکیده [English]

Water resources systems as a set of structures and equipment, strongly need proper operational programming in order to optimally supply demands and perform suitable water conservation. Water reservoirs are the most commonly used water resources systems for supplying domestic demands whose incorrect management may lead to unsuitable water resources protection and huge financial losses. Approximately in all of the reservoir design, operation and management problems, real reservoir system case studies are studied and analyzed according to the existing conditions and their objectives. Under these conditions, it can be very useful to define and introduce a sample reservoir system which can be investigated for all conditions and objectives. In this research, a three-reservoir system is presented for the first time, considering all physical and hydrological parameters beside three general objectives of generating hydropower energy, supplying downstream demands (agricultural, municipal and industrial) and flood control. The obtained results are quite logical, with a natural trend based on the logically defined data for the sample reservoir system. Therefore, this sample case study is capable of showing the performance of reservoir systems in different states of single or multi reservoirs and single or multi objectives. As a result, the presented reservoir system can be used as a sample case study for introducing and developing different methods in solving water reservoir system problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Case Study
  • multi-reservoir system
  • Multi-objective optimization
  • Operation