بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

2 استاد مرکز علوم آب و گیاه در دانشگاه کوئینزلند مرکزی، استرالیا

3 مدرس و پژوهشگر مرکز علوم آب و گیاه، دانشگاه کوئینزلند مرکزی، استرالیا

چکیده

تحقیقاتی که تاکنون انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از اکسیژن- آبیاری به دلیل تأمین اکسیژن کافی در محیط ریشه، می‌تواند به نحو مؤثری موجب افزایش عملکرد گیاهان شود. با این حال، غیریکنواختی شدید در توزیع بده هوای خروجی از قطره‌چکان‌ها در امتداد لوله‌های آبده نقص مهمی به‌شمار می‌رود. در این پژوهش، تأثیر مستقل و یا هم‌زمان افزودن سرفکتنت با غلظت نهایی ppm 32 و نصب عوامل آشفته‌گر موضعی جریان قبل از بست‌های ابتدایی، بر یکنواختی بده هوای قطره‌چکان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بست‌های 5/9 میلی‌متری نامتقارن و متقارن، افزودن سرفکتنت به آب آبیاری باعث افزایش ضریب یکنواختی توزیع کریستیانسن (CUC) بده هوای قطره‌چکان‌ها به ترتیب از 82%- به 37% و از 1% به 23% در مقایسه با تیمار شاهد (یعنی آب تهویه شده فاقد سرفکتنت) می‌گردد. همچنین، اضافه نمودن سرفکتنت در آب سامانه ‌های اکسیژن-آبیاری با بست‌های متقارن 5/9 و 7 میلی‌متری منجر به افرایش CUC به ترتیب از 1% به 23% و از 41%- به 39% می‌شود. نتایج همچنین نشان داد که کاربرد همزمان سرفکتنت و عوامل آشفته‌گر موضعی در یک سامانه اکسیژن-آبیاری با بست‌های ابتدایی به طول 5/9 میلی‌متر از نوع متقارن و نامتقارن، با افزایش CUC به ترتیب از 82%- به 48% و از 1% به 53% نسبت به شرایط شاهد (یعنی آب تهویه شده بدون سرفکتنت و عوامل آشفته‌گر جریان) بهبود پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the distribution uniformity of air flow rates from emitters in oxygenation systems

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Torabi 1
  • David Midmore 2
  • Kerry Walsh 2
  • Surya Bhattarai 3
1 Academic member, Esfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, P.O. Box: 81785-199
2 Professor at Centre for Plant and Water Sciences, Central Queensland University, Australia; Professor at Central Queensland University, Australia; Research fellow and senior lecturer at Central Queensland University, Australia
3 Professor at Central Queensland University, Australia; Research fellow and senior lecturer at Central Queensland University, Australia
چکیده [English]

Research carried out so far indicates that oxygenation is capable of effectively increasing crop yield because of supplying sufficient oxygen in the rhizosphere. However, the severe non-uniformity associated with the distribution of emitter air flow rates along laterals is a major deficiency. This research explored the effect of individual and/or concurrent use of surfactant with a final concentration of 32 ppm to irrigation water and/or insertion of turbulence-inducer sealing plugs preceding connectors on the uniformity of emitter air flow rate distribution. The results indicated that addition of surfactant raised the CUC of the emitter air flow rates from -83% to 37% for the asymmetric connectors and from 1% to 23% for the symmetric connectors, respectively, over the controls without surfactant. Addition of surfactant to oxygenation systems with symmetric connectors of 9.5 and 7 mm long led to a rise in CUC from 1% to 23%, and from -41% to 39%, respectively. Compared to aerated water without surfactant or sealing plugs, concurrent use of surfactant and turbulent-inducer sealing plugs in oxygenation systems with symmetric and asymmetric connectors caused a rise in the CUC of air bubble deliveries from -82% to 48%, and from 1% to 53%, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • air bubble
  • Christiansen uniformity coefficient
  • oxygenation
  • Surfactant