تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران

چکیده

امروزه به‌منظور حفاظت از منابع آب و رفع مشکل بحران و کمبود آب و همچنین کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از افزایش تولید فاضلاب، کاربرد فاضلاب‌ها و پساب‌ها در آبیاری محصولات کشاورزی گسترش یافته است. سیستم آبیاری قطره‌ای مناسب‌ترین روش برای کاربرد پساب است، با این حال گرفتگی قطره‌چکان‌ها بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای است. شستشوی لترال‌های آبیاری قطره‌ای یکی از روش‌های مناسب برای کنترل گرفتگی قطره‌چکان‌هاست. هدف از این تحقیق بررسی گرفتگی قطره‌چکان‌های (  2) PCJ، (  4) PCJ و (  5/3) UniRam، در شرایط آبیاری با پساب تصفیه‌شده و همچنین بررسی تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر کاهش و یا رفع گرفتگی قطره‌چکان‌ها بود. به این منظور روند تغییرات شاخص‌های دبی نسبی، یکنواختی پخش، ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب یکنواختی آماری دبی قطره‌چکان‌های مورد مطالعه در شرایط کاربرد پساب تصفیه‌شده و اعمال شستشو، در طی 504 ساعت آبیاری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان گرفتگی قطره‌چکان‌های مورد بررسی در شرایط کاربرد پساب تصفیه‌شده قابل توجه نبود. به‌طور کلی قطره‌چکان‌های (  2) PCJ، (  4) PCJ و (  5/3) UniRam به ترتیب با 4/6، 9/0 و 5/0 درصد کاهش دبی، حساسیت بیش‌تری به گرفتگی داشتند. شستشوی لترال‌های آبیاری موجب کاهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها در شرایط کاربرد پساب تصفیه‌شده گردید. علاوه بر این عملکرد قطره‌چکان‌های مورد مطالعه از نظر شاخص‌های دبی نسبی، یکنواختی پخش، ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب یکنواختی آماری دبی در طول دوره بررسی ‌در ردیف خوب-خیلی خوب قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of lateral flushing on clogging of PCJ and Uniram drippers in terms of using treated wastewater

نویسندگان [English]

  • Azime Asgari 1
  • Mahdi Gheysari 2
  • Fateme Safarian 1
1 M.Sc., Department of Water Engineering, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Assistant professor at Water Engineering Department, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the use of wastewater in irrigation of agricultural crops for the protection of water resources and eliminating the water crisis and shortages and also to reduce environmental hazards caused by increased production of wastewater has increased. Drip irrigation system is the best method for using wastewater; however, emitter clogging is the biggest problem with drip irrigation systems. Lateral flushing is one of the appropriate tasks for control of emitter clogging. The objective of this study was to investigate the amount of clogging of PCJ (2 L/h), PCJ (4 L/h), and UniRam (3.5 L/h) emitters in terms of use of treated wastewater and also to determine the effects of lateral flushing on reducing or eliminating emitter clogging. For this purpose, the changes of relative discharge rate, emission uniformity, Christiansen’s uniformity coefficient and the statistical uniformity coefficient of studied emitters for use of treated wastewater and lateral flushing, during the 504 hours of irrigation, were investigated. The results showed that the amount of emitter clogging of studied emitters in terms of use of treated wastewater was not considerable. Generally, PCJ (2 L/h), PCJ (4 L/h), and UniRam (3.5 L/h) emitters respectively with 6.4, 0.9 and 0.5 percent of flow reduction were more sensitive to clogging. Lateral flushing reduced emitter clogging. Additionally, the performance of studied emitters in the indices of relative discharge rate, emission uniformity, Christiansen’s uniformity coefficient and statistical uniformity coefficient during the test was in the range of good to very good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drip irrigation
  • emitter clogging
  • flushing
  • Wastewater