بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده کویرشناسی-دانشگاه سمنان

چکیده

بیش از دو سوم کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده که این امر ضرورت توجه به روش‌های کاهش مصرف آب و استفاده از آب‌های نامتعارف را نشان می‌دهد. در این بررسی از تیمارهای آبیاری با پساب در پنج سطح( 0، 25، 50، 75 و 100%)، لجن در دو سطح(وجود و عدم وجود لجن) و دو نوع خاک(خاک دشت سجزی و خاک زراعی) استفاده و آنالیزهای مربوط به خصوصیات ریخت‌شناسی گیاه با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان افزایش ارتفاع، قطریقه و پوشش تاجی در خاک دشت سجزی در تیمار کاربرد لجن و عدم کاربرد لجن مربوط به سطح پساب 100 درصد است. این در حالی است که همین میزان برای خاک زراعی در تیمار کاربرد لجن مربوط به سطح پساب 100 درصد و در تیمار عدم کاربرد لجن برای ارتفاع گیاه مربوط به سطح پساب 50 درصد، قطر یقه سطح پساب 100 درصد و قطر تاج پوشش 75 درصد است. نتایج همچنین نشان داد که کمترین میزان افزایش در ارتفاع، قطر یقه و تاج پوشش برای خاک سجزی در تیمار عدم کاربرد لجن برای ارتفاع سطح پساب صفر درصد و برای قطر یقه و تاج پوشش سطح پساب 25 درصد است. همچنین برای خاک زراعی در تیمار عدم کاربرد لجن به ترتیب برای ارتفاع، قطر یقه و تاج پوشش سطح پساب 25، 50 و صفر درصد و برای تیمار کاربرد لجن برای قطر یقه سطح 75 و برای ارتفاع و تاج پوشش سطح صفر درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of soil and sewage sludge on some vegetative traits of Garadagh plant (Nitraria schoberi)

چکیده [English]

More than two thirds of Iran is located in arid and semiarid regions encountered with the challenges of water shortages. This emphasizes the need to reduce water consumption and to use other water sources. For this the present study deals with effect of sewage and wastewater on some vegetative traits of Nitraria schuberi as a species adapted to arid and semiarid areas. Its design was a split plot design with six replications in desert Research Station, plain Segzy Isfahan. This study had irrigation with wastewater treatment at five levels ( 0 , 25 , 50 , 75 and 100 % ) , sludge at two levels ( presence or absence of sludge ) and two soil types ( soil and soil Segzy plain ) and analyzes morphological characteristics of the plant using a software SPSS software was used. Results showed that the highest rate of increase in height and canopy, basal diameter and canopy in prairie soil treatment sludge 100 percent and non- sludge effluent level for height, basal area and canopy diameter was 100, 50 and75% respectively. Also, results showed that the lowest height, basal diameter and canopy cover for Segzy soil under control treatment for height, basal diameter and canopy cover was 0, 25 and 25% respectively. Also, as for soils under sewage treatment for height, basal diameter and canopy cover were 0, 25 and 50% respectively and for wastewater application treatment it was 75,0 and 0% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sewage
  • Wastewater
  • soil morphological traits
  • Nitraria schuberi
  • Segzy plain
زندی اصفهان، ا.، جعفری، م.، خواجه‌الدین، س، ج.، آذرنیوند، ح. 1390. بررسی شور شدن خاک و دامنه تاثیر آن بر اثر تاغکاری در دشت سجزی اصفهان، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 18، ش 2، ص ص 202-218.
عرفانی، ع.، حق نیا، غ و علیزاده، ا. 1381. تاثیر آبیاری با فاضلاب بر عملکرد و کیفیت کاهو و برخی ویژگی‌های خاک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ش 6 (1): ص ص 71-92.
علی‌خاصی، م. کوچک‌زاده، م. 1389. تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده روی خصوصیات گیاه پنبه، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، ش 2 (41)، ص ص 229-235.
فیضی، ح.، رضوانی مقدم، پ و برکی، ح. 1389. بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب های خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای. دومین سمینار ملی جایگاه آب های بازیافتی وپساب در مدیریت منابع آب- کاربردها در کشاورزی و فضای سبز.
Al-jaloud, A. G. Hussain, A. Al-saati, and S. Karimullah. 1993. Effect of municipal treated wastewater on yield of maize and sorghum soil properties. Arid Soil Research and Rehabilitation, 7: 173-179.
Alves, W.W. Azevedo, C.V. Rogaciano, C.B. José, D.N. and Napoleão, E.M. 2006. Effect of treated wastewater, nitrogen and phosphorus on quality of the Brown Fiber Cotton. In: Proceedings of American society of agricultural and biological engineers, ASABE Meeting, 9-12 July., Oregon Convention Center, Portland. Paper Number. 062095.
Feyzi, H. Rezvanimoghadam, P. and Berki, H. 2010. The study effects irrigation by refined household sewages on quality and quantity of millet, The second national seminar “ place of recovery water and sewage in water management and its applications in agriculture and green place. 13 October, Mashhad, Iran
Ghanbari, A. J. and Abedi kupaii, J. 2006. Effect irrigation by urban refined sewage on quality and application wheat and some characteristics soil in Seystan, The Journal science and technology agriculture and natural resource, 10(4), 59-74
Rusan, M. S. and Rousan, H. L. 2006. Long term effect of wastewater irrigation of crops on soil and plant quality parameters, Science direct, Desalination, 215, pp143–152.
Sabye, B.R. Rendelton, R.L. and Webb, R. L. 1990. Effect of municipal sewage sludge application on two reclamation shrub species in copper mine spoils, Journal of Environmental, 19, 580- 586.
Scottish Environment Protection Agency. “Land restoration briefing notes.” <http://www Sepa.org.uk>> (March 8, 2004).
Virendra, M. V. Pandey, S. D. 2005. Impact on health and environment for development of better waste management strategies in future in India, Environment International, 31, 417– 431.
Sharyari, A. Nouri, S. Abedi kupaii, J. and Salehi, F. 2010. Effect of irrigation by refined sewage on growth   Haloxylon ammodendron in greenhouse, The Journal science and technology plants greenhouse, 4, 13-21. 
Vojdani, F. 2006. Wastewater in Agriculture, IWA World Water Congress & Exhibition, 10-14 September 2006, Beijing-China.