دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-78 

مقاله پژوهشی

اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن

صفحه 1-10

رسول ایلخانی پور زینالی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ سید محمود کاشفی پور دزفولی؛ منوچهر فتحی مقدم


تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP

صفحه 11-24

ابوذر پرهیزکاری؛ محمدمهدی مظفری؛ مهران خاکی؛ حسین تقی‌زاده رنجبری