دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 1-151 
ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم

صفحه 87-102

امیر سلطانی محمدی؛ یزدان خدارحمی؛ سعید برومنئ نصب؛ عبدعلی ناصری


تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری

صفحه 103-117

مهشاد سادات فرح بخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل

صفحه 135-151

سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمدحسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ ًعلیرضا فیروزفر؛ جعفر نیکبخت