دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی

صفحه 1-18

فاطمه بگوند؛ محبوبه ضرابی؛ شهریار مهدوی؛ مهسا عصاریها


بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان

صفحه 35-50

مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکر باشی