دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، آبان 1400، صفحه 1-139 

مقاله پژوهشی

تغییر حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی رطوبتی آب در خاک لس حاوی نانورس مونت موریلونایت

صفحه 1-12

10.30495/wsrcj.2021.18541

زهرا درویش ایوری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مهدی ذاکری نیا