دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، بهار 1401، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی اثر سازه راه ماهی V شکل بر تغییرات زبری راه ماهی

صفحه 1-16

10.30495/wsrcj.2022.64329.11268

مریم شهابی؛ جواد احدیان؛ مرجان نری موسی؛ مهدی قمشی؛ حسین عزیزی نادیان


4. رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

صفحه 47-58

10.30495/wsrcj.2022.19235

سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی


6. بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 77-88

10.30495/wsrcj.2022.19228

نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی


9. شبیه‌سازی جریان آشفته دو فازی سرریزهای لولایی با شکل تاج مختلف

صفحه 125-141

10.30495/wsrcj.2022.19227

بیژن خاتمی پور؛ امیر خسروجردی؛ محمدرضا کاویانپور اصفهانی؛ مجید قدسی حسن آباد