دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، تیر 1401، صفحه 127-1 
پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل‌های همادی آمریکای شمالی (NMME)در مناطق غربی ایران

صفحه 25-40

10.30495/wsrcj.2022.20002

مهدی مقسمی؛ نرگس ظهرابی؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ محمدرضا یگانگی


بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده داده‌های ماهواره‌ای لندست 8 و سنتیل 1

صفحه 89-103

10.30495/wsrcj.2022.20006

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسنفدیاری درآباد؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری