دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، مهر 1401، صفحه 1-136 
ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس 180 درجه: کاربرد آبشکن مثلثی نفوذپذیر

صفحه 33-21

10.30495/wsrcj.2022.20325

محمدرضا کلامی زاده؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمود شفاعی بجستان؛ علیرضا مسجدی؛ هوشنگ حسونی زاده


ارزیابی تاثیر سیستم ریشه گیاه یونجه در مقاوم سازی خاک

صفحه 63-71

10.30495/wsrcj.2022.20415

صمد ظاهرمند؛ خسرو شفیعی مطلق؛ اسفندیار جهانتاب؛ رسول اجل لوییان


مقاله مروری

سیل و تاب ‌آوری: مطالعه مروری

صفحه 137-150

10.30495/wsrcj.2022.70129.11330

سعید اسلامیان؛ یاسر سبزواری