دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، دی 1401، صفحه 1-147 
اثر مدیریت آبیاری و کود فسفر بر عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم برنج

صفحه 79-96

10.30495/wsrcj.2022.66875.11292

سید مهدی میرحسینی مقدم؛ سیدمصطفی صادقی؛ مجید عاشوری؛ ناصر محمدیان روشن؛ حمیدرضا درودیان