دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آذر 1402، صفحه 1-136 
شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی امنیت خاک

صفحه 59-72

10.30495/wsrcj.2023.73924.11387

نسرین جلیلیان؛ کریم نادری مهدیی؛ یاسر محمدی؛ محسن نائل