دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-100 
واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری

صفحه 37-48

بهنام آبابایی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی


توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی

صفحه 49-64

محمدرضا بهشتی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی؛ سید محمود برقعی


مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور

صفحه 65-84

صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا