دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی

صفحه 1-12

مینا کیانی؛ مهدی قیصری؛ بهروز مصطفی زاده


مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 13-26

امین فلامکی؛ مهناز اسکندری؛ عبدالحسین بغلانی؛ سید احمد احمدی