دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک

صفحه 1-13

صنم جعفری گیلانده؛ علی رسول‌زاده؛ حبیب خداوردیلو


4. اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک

صفحه 41-51

امیرمسعود قیومی محمدی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ فایز رئیسی؛ پژمان طهماسبی


5. روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید

صفحه 53-67

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی؛ حبیب‌اله یونسی؛ مرتضی بهزادفر


6. اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

صفحه 69-81

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی