دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک

صفحه 1-13

صنم جعفری گیلانده؛ علی رسول‌زاده؛ حبیب خداوردیلو


اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک

صفحه 41-51

امیرمسعود قیومی محمدی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ فایز رئیسی؛ پژمان طهماسبی


روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید

صفحه 53-67

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی؛ حبیب‌اله یونسی؛ مرتضی بهزادفر


اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

صفحه 69-81

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی