دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 1-100 
تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل

صفحه 45-52

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک

صفحه 67-76

جلال محمودی؛ فاطمه زارعیان؛ محمدرضا جوادی؛ نازیلا خرسندی