دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 1-83