اهداف و چشم انداز

قرن 21 را می‌توان، قرن استفاده بهینه از منابع نامید. تنها ملت‌هایی به موفقیت چشمگیر دست می‌یابند که از منابع انسانی و غیر انسانی خود استفاده بهینه نمایند ولی این هدف با توجه کامل به حفظ محیط‌ زیست محقق می‌شود. با توجه به اهمیت قابل توجه منابع آب و خاک، هدف اصلی از انتشار نشریه حفاظت منابع آب و خاک گسترش و اعتلای پژوهش‌های علمی در زمینه های علوم و مهندسی  آب و خاک و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای توسعه مرزهای دانش است.

محورهای نشریه حفاظت منابع آب و خاک:


1- مدیریت آب در مزرعه با هدف بهبود شاخص های مدیریتی آبیاری

2- آبخیزداری و استحصال آب

3- آبخوانداری و تغذیه مصنوعی

4- سیستم های سطوح آبگیر باران و مدیریت آب سبز

5- مدیریت بهینه منابع آب و خاک

6- مباحث نوین در آبیاری و زهکشی

7- هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب

8- کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک

9- بهره‌برداری از منابع آب غیر متعارف

10- بهینه سازی الگوی کشت

11- آب مجازی و ردپای اکولوژیکی آب

12 – خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی

13- مباحث نوین در فیزیک خاک

14- آبیاری هوشمند

15- مدیریت منابع آب