اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حسین بابازاده

علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/h-babazadeh/fa
h_babazadehsrbiau.ac.ir
0000-0003-3838-5383

h-index: 16  

مدیر مسئول

دکتر مهدی سرائی تبریزی

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/m-sarai/fa
m.saraisrbiau.ac.ir
44868625-41429
0000-0002-4903-9307

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسین قدیری

خاکشناسی استاد، گروه خاکشناسی، دانشگاه گریفیت، استرالیا

b2n.ir/j45715
h.hosseingriffith.edu.au
0000-0002-8127-7532

h-index: 40  

دکتر علی ترابی حقیقی

مدیریت پایدار منابع آب و همبست آب-غذا-انرژی دانشیار، گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه اولو، فنلاند

b2n.ir/t55199
ali.torabihaghighioulu.fi
0000-0002-5157-0156

h-index: 21  

دکتر مازیار کندلوس

آبیاری و زهکشی دانشیار، بخش پایش و نظارت بر محیط زیست در بخش مقررات آفت‌کش ها و مدیریت منابع آب کالیفرنیا، دانشگاه یو سی دیویس، کالیفرنیا، آمریکا

b2n.ir/h85741
maziar.kandelouscdpr.ca.gov
0000-0001-6338-0336

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم پذیرا

مهندسی منابع آب استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، البرز، ایران

b2n.ir/k39763
ebrahimpaziragmail.com

h-index: 21  

دکتر سید سعید اسلامیان

مهندسی هیدرولوژی استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

eslamian.iut.ac.ir
saeidcc.iut.ac.ir
0000-0002-4481-3201

h-index: 40  

دکتر حامد ابراهیمیان طالشی

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ebrahimian
ebrahimianut.ac.ir
0000-0002-7338-4872

h-index: 13  

دکتر ابراهیم امیری

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

b2n.ir/u48957
eamiri57yahoo.com
0000-0002-5057-6759

h-index: 19  

دکتر عیسی اسفندیارپور بروجنی

علوم و مهندسی خاک- پیدایش و رده بندی خاک استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران

b2n.ir/f49660
esfandiarpoorvru.ac.ir
0000-0003-3331-7189

h-index: 14  

دکتر حسین بابازاده

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/h-babazadeh/fa
h_babazadehsrbiau.ac.ir
0000-0003-3838-5383

h-index: 16  

دکتر جهانگیر پرهمت

هیدرولوژی و منابع آب استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

b2n.ir/a40159
porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

h-index: 6  

دکتر بهرام ثقفیان

مهندسی منابع آب و هیدرولوژی استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/b-saghafian/fa
b.saghafiansrbiau.ac.ir
0000-0003-2846-2840

h-index: 31  

دکتر حبیب خداوردیلو

فیزیک و حفاظت خاک استاد، گروه علوم خاک، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

b2n.ir/q62052
h.khodaverdiloourmia.ac.ir

h-index: 17  

دکتر علی رحیمی خوب

مهندسی آبیاری و زهکشی استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران

b2n.ir/g40378
akhobut.ac.ir
0000-0001-5624-5427

h-index: 13  

دکتر هادی رمضانی اعتدالی

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

b2n.ir/y67113
ramezanieng.ikiu.ac.ir
0000-0002-4840-0201

h-index: 11  

دکتر علی سلاجقه

مهندسی رودخانه و مدیریت جامع حوضه آبخیز استاد، گروه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، البرز، ایران

b2n.ir/x31821
salajeghut.ac.ir
+98 26 32 22 044 - 6
0000-0002-5837-6751

h-index: 14  

دکتر فریبرز عباسی

آبیاری و زهکشی استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، البرز، ایران

aeri.ir/Webfiles/pdf/14.pdf
fariborzabbasiymail.com
0000-0002-0662-7723

h-index: 14  

دکتر فاطمه کاراندیش

آبیاری و زهکشی دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

b2n.ir/g07561
f.karandishuoz.ac.ir
0000-0002-2208-9558

h-index: 13  

دکتر عطااله کاویان

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

b2n.ir/j51944
a.kaviansanru.ac.ir
0000-0003-1767-0708

h-index: 22  

دکتر علی محمدی ترکاشوند

مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/a-mohammadi/fa
a-mohammadisrbiau.ac.ir
0000-0003-4438-9241

h-index: 16  

مدیر داخلی

دکتر سید محمد سید علوی

مدیریت دکتری مدیریت آموزش عالی

www.linkedin.com/in/smohammadsalavi
mohamad.seyedalavisrbiau.ac.ir
0000-0001-9678-7343

h-index: 2  

پاسخگویی سوالات نویسندگان مسئول محترم در تمام روزهای هفته از طریق ایمیل های نشریه حفاظت منابع آب و خاک صورت می‌گیرد. همچنین در صورت داشتن سوالی بیشتر می توانید در روزهای اداری از ساعت 17 تا 20 با شماره همراه 09124847512 تماس بگیرید.

iauwsrcj@srbiau.ac.ir

iauwsrcj@gmail.com 

ویراستار انگلیسی

مهندس جواد شفیعی نیستانک

علوم و مهندسی آب- منابع آب دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب- منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

j.shafiee88gmail.com

h-index: 1