فرایند پذیرش مقالات

1- فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده یا نویسندگان می‌رساند.

2- مقاله پس از دریافت، توسط سردبیر و اعضاء محترم هیأت تحریریه نشریه حفاظت منابع آب و خاک بررسی می‌شود. چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط فصلنامه هم‌خوانی داشته باشد، جهت ارزیابی برای داوران محترم ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید هیأت تحریریه نتیجه به اطلاع نویسنده محترم می رسد.

3- مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسنده مقاله است و حقوق معنوی مقالات برای نویسنده محفوظ است.

فرآیند پذیرش مقالات: