تغییر سردبیر محترم نشریه حفاظت منابع آب و خاک

تغییر سردبیر محترم نشریه حفاظت منابع آب و خاک

بسمه تعالی

بر اساس نظر اعضای محترم هیات تحریریه نشریه حفاظت منابع آب و خاک، مرکز گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی و کار گروه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه شماره 94/19704/87 مورخ 94/03/30 جناب آقای دکتر بابازاده، دانشیار محترم گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان سردبیر نشریه علمی- پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران منصوب شدند.

نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای ایشان