داوران

داوران نشریه حفاظت منابع آب و خاک

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

رشته تخصصی

شناسه پژوهشگر (ORCID)

 پست الکترونیکی

دکتر حسین ابراهیمی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

ebrahimihossein262@gmail.com

دکتر سهیلا ابراهیمی

دکترای تخصصی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

sohebrahimi@gmail.com

دکتر محبوبه ابراهیمی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

ebrahimi_mahboube@yahoo.com

دکتر نادرقلی ابراهیمی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

n.ebrahimi@yahoo.com

دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

0000-0001-7754-2535

nebrahimipak@yahoo.com

دکتر حامد ابراهیمیان

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-7338-4872

ebrahimian@ut.ac.ir

دکتر فریبرز احمدزاده کلیبر

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

0000-0001-5182-3128

f.ahmadzadeh@iaut.ac.ir

دکتر احمد احمدی نیک

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-1724-3899

ahmadnik25@ut.ac.ir

دکتر فرخ اسدزاده

دکترای تخصصی

دانشیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

farrokhasadzadeh@gmail.com

دکتر صفورا اسدی کپورچال

دکترای تخصصی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

safoora.asadi@yahoo.com

دکتر ابراهیم اسعدی اسکوئی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-5603-765X

e.asadi.o@gmail.com

دکتر مهناز اسکندری

دکترای تخصصی

استادیار

پیدایش و رده بندی خاک

 

mahnazskandari@yahoo.com

دکتر علیرضا اسلامی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

eslamiar72@gmail.com

دکتر سعید اسلامیان

دکترای تخصصی

استاد

هیدرولوژی و منابع آب

 

pr.eslamian@gmail.com

دکتر علی افروس

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

ali.afrous@gmail.com

دکتر حسین افضلی مهر

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

 

hafzali@cc.iut.ac.ir

دکتر مجید افیونی

دکترای تخصصی

استاد

علوم خاک

 

afyuni@cc.iut.ac.ir

دکتر محمود اکبری

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-0006-3517

aooaai1366@gmail.com

دکتر داود اکبری نودهی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

dakbarin@yahoo.com

آقای مجتبی اکرم

کارشناسی ارشد

مربی

آبیاری و زهکشی

 

mojtabaakram@gmail.com

دکتر محمدرضا امداد

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

emdadmr591@yahoo.com

دکتر ابراهیم امیری

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

 

eamiri57@yahoo.com

دکتر عطا امینی

دکترای تخصصی

استادیار

آبخیزداری

 

ata_amini@yahoo.com

دکتر سید علی ایوب زاده

دکترای تخصصی

دانشیار

سازه‌های آبی

 

ayyoub@modares.ac.ir

دکتر فیاض آقایاری

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

aghayari_ir@yahoo.com

دکتر حسین بابازاده

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

0000-0003-3838-5383

h_babazadeh@hotmail.com

دکتر محمدرضا بازرگان لاری

دکترای تخصصی

استاد

مهندسی منابع آب

 

bazargan.lari@yahoo.com

دکتر سعید بازگیر

دکترای تخصصی

استادیار

هواشناسی کشاورزی

 

sbazgeer@ut.ac.ir

دکتر سید ناصر باشی ازغدی

دکترای تخصصی

سایر

محیط زیست و کیفیت آب

 

bashinasser64@gmail.com

دکتر علی بافکار

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

alibafkar@yahoo.com

دکتر حسین باقری

دانشجوی دکترا

سایر

علوم خاک

 

bagheri.hossein@live.com

دکتر علی باقری

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

ali.bagheri@modares.ac.ir

دکتر جواد بذرافشان

دکترای تخصصی

استادیار

هواشناسی کشاورزی

 

jbazr@ut.ac.ir

دکتر سینا بشارت

دانشجوی دکتری

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

sina323@yahoo.com

دکتر حسینعلی بهرامی

دکترای تخصصی

استاد

فیزیک و حفاظت خاک

 

bahramih@modares.ac.ir

دکتر محمدرضا بهشتی دافچاهی

دکترای تخصصی

استادیار

سازه‌های آبی

 

mrbbeheshti@yahoo.com

دکتر مسعود پارسی نژاد

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

parsinejadmasoud@gmail.com

دکتر ابراهیم پذیرا

دکترای تخصصی

استاد

مهندسی منابع آب

 

ebrahimpazira@gmail.com

دکتر جهانگیر پرهمت

دکترای تخصصی

استاد

مهندسی منابع آب

 

porhemmat@scwmri.ac.ir

دکتر لاله پرویز

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

laleh_parviz@yahoo.com

دکتر مریم پورکریمی

دکترای تخصصی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

pourkarimi.m@gmail.com

آقای آرش تافته

دکترای تخصصی

سایر

آبیاری و زهکشی

0000-0002-1291-506X

arash_tafteh@yahoo.com

دکتر لعبت تقوی

دکترای تخصصی

استادیار

آلودگی‌های محیط زیست

 

taghavi_lobat@yahoo.com

دکتر عبدالرسول تلوری

دکترای تخصصی

دانشیار

هیدرولوژی و منابع آب

 

artelvari@iauahvaz.ac.ir

دکتر علیرضا توکلی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

art.tavakoli@gmail.com

دکتر مصطفی تیموری

دکترای تخصصی

استادیار

توسعه کشاورزی

 

m.teimoori1982@yahoo.com

دکتر هادی ثانی خانی

دکترای تخصصی

استادیار

مهندسی منابع آب

 

hsanikhani12@gmail.com

دکتر بهرام ثقفیان

دکترای تخصصی

استاد

آبخیزداری

 

saghafian@scwmri.ac.ir

دکتر حمید جباری

دکترای تخصصی

استادیار

مهندسی منابع آب

 

shenghar021@gmail.com

دکتر سامان جوادی

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

javadis@ut.ac.ir

خانم زینب حزباوی

دکترای تخصصی

استادیار

آبخیزداری

0000-0001-6960-2876

z.hazbavi@uma.ac.ir

دکتر امیرحمزه حقی آبی

دکترای تخصصی

دانشیار

سازه‌های آبی

 

haghiabi@yahoo.com

دکتر منوچهر حیدرپور

دکترای تخصصی

استاد

سازه‌های آبی

 

heidar@cc.iut.ac.ir

دکتر عباس خاشعی سیوکی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-2863-8483

abbaskhashei@yahoo.com

دکتر سعید خداشناس

دکترای تخصصی

استاد

علوم و مهندسی آب

 

khodashenas@ferdowsi.um.ac.ir

دکتر حبیب خداوردیلو

دکترای تخصصی

استاد

فیزیک و حفاظت خاک

 

h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir

دکتر محمدرضا خزائی

دکترای تخصصی

استادیار

هیدرولوژی و منابع آب

 

m_r_khazaee@yahoo.com

دکتر کامران داوری

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

kamran_eftekhari@hotmail.com

دکتر مسعود داوری

دکترای تخصصی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

davari_ma@yahoo.com

دکتر رحمان  داوطلب

دکترای تخصصی

سایر

هواشناسی کشاورزی

 

rdavtalab@yahoo.com

دکتر حسین دهقانی سانیج

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

dehghanisanij@yahoo.com

دکتر محمود ذاکری نیری

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

m.zakeri.w98@gmail.com

دکتر رسول راهنمایی

دکترای تخصصی

دانشیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

rahnemaie@modares.ac.ir

دکتر وحید رضا وردی نزاد

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

verdinejad@gmail.com

دکتر هادی رمضانی اعتدالی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-4840-0201

ramezani@eng.ikiu.ac.ir

دکتر جواد رمضانی مقدم

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

j_ramezani@uma.ac.ir

دکتر حمید زارع ابیانه

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

zareabyane@gmail.com

دکتر قاسم زارعی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

ghzarei4554@yahoo.com

دکتر یعقوب زراعت کیش

دکترای تخصصی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

 

drzeraatkish@gmail.com

دکتر علیرضا زمانی نوری

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

dr.zamani_alireza@yahoo.com

دکتر جمال محمدولی سامانی

دکترای تخصصی

استاد

سازه‌های آبی

 

samani_j@modares.ac.ir

دکتر عباس ستوده نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

سازه‌های آبی

 

sotoodehnia@eng.ikiu.ac.ir

دکتر مهدی سرائی تبریزی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-4903-9307

m.sarai@srbiau.ac.ir

دکتر فریدون سرمدیان

دکترای تخصصی

استاد

پیدایش و رده بندی خاک

 

fsarmad@ut.ac.ir

دکتر رضا سکوتی اسکویی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

0000-0002-6279-9474

rezasokouti@gmail.com

دکتر شهرام شاه محمدی کلالق

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

0000-0001-9131-8273

shahmohammadi_sh@yahoo.com

دکتر علی شاهنظری

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

aliponh@yahoo.com

دکتر احمد شرافتی

دکترای تخصصی

استادیار

مهندسی عمران- آب

 

asharafati@gmail.com

دکتر مهدی شرفا

دکترای تخصصی

دانشیار

علوم خاک

 

m_shorafa@ut.ac.ir

دکتر سعید شعبانلو

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

saeid.shabanlou@gmail.com

دکتر محمود شفاعی بجستان

دکترای تخصصی

استاد

سازه‌های آبی

 

m_shafai@yahoo.com

دکتر علیرضا شکوهی

دکترای تخصصی

استاد

مهندسی منابع آب

0000-0001-8310-8866

shokoohi_ar@yahoo.com

دکتر مجتبی شوریان

دکترای تخصصی

استادیار

 مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب

 

shourian@pwut.ac.ir

دکتر محسن شوکت فدایی

دکترای تخصصی

دانشیار

آلودگی‌های محیط زیست

 

m_fadaei@pnu.ac.ir

دکتر احسان شیرنگی

دکترای تخصصی

استادیار

سازه‌های آبی

 

ehsan_shirangi@yahoo.com

دکتر جلال شیری

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

j_shiri2005@yahoo.com

دکتر سید حمیدرضا صادقی

دکترای تخصصی

استاد

آبخیزداری

 

sadeghi@modares.ac.ir

دکتر مهدی ضرغامی

دکترای تخصصی

دانشیار

 مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب

 

zarghaami@gmail.com

دکتر سید حسن طباطبائی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

0000-0001-5483-6186

tabatabaei@agr.sku.ac.ir

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

 

koupai@cc.iut.ac.ir

دکتر فریبرز عباسی

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

0000-0002-0662-7723

fariborzabbasi@ymail.com

دکتر نادر عباسی

دکترای تخصصی

دانشیار

سازه‌های آبی

 

nader_iaeri@yahoo.com

دکتر شهاب عراقی نژاد

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

araghinejad@ut.ac.ir

دکتر امین علیزاده

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

 

alizadeh@gmail.com

دکتر حمزه علی علیزاده

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

hamzeh.alizadeh2008@gmail.com

دکتر شجاع قربانی دشتکی

دکترای تخصصی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک

 

shoja2002@yahoo.com

دکتر نوذر قهرمان

دکترای تخصصی

دانشیار

هواشناسی کشاورزی

 

nghahreman@ut.ac.ir

دکتر مهدی قیصری

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

gheisari@yahoo.com

دکتر کامی کابوسی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

kkaboosi@yahoo.com

دکتر فاطمه کاراندیش

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

f.karandish@uoz.ac.ir

دکتر عطااله کاویان

دکترای تخصصی

استاد

آبخیزداری

 

a.kavian@sanru.ac.ir

دکتر مهدی کوچک زاده

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

kouchakm@modares.ac.ir

دکتر علیرضا کیانی

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

 

akiani71@yahoo.com

دکتر حمید رضا گل کار

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

golkar.hr@gmail.com

دکتر رضا لاله زاری

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

lalehzari@hotmail.com

دکتر احمد لندی

دکترای تخصصی

استاد

پیدایش و رده بندی خاک

 

landi@scu.ac.ir

دکتر عبدالمجید لیاقت

دکترای تخصصی

استاد

آبیاری و زهکشی

 

aliaghat@ut.ac.ir

دکتر علیرضا مساح

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

 

armassah@yahoo.com

دکتر ابوالفضل مساعدی

دکترای تخصصی

استاد

مهندسی منابع آب

 

mosaedi@yahoo.com

دکتر محمدحسن مسیح آبادی

دکترای تخصصی

استادیار

پیدایش و رده بندی خاک

 

hmasih@yahoo.com

دکتر مه نوش مقدسی

دکترای تخصصی

دانشیار

سازه‌های آبی

0000-0003-4933-6501

mah_moghaddasi@hotmail.com

دکتر شیوا محمدیان خراسانی

دکترای تخصصی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک

0000-0003-2507-5757

shiva.mohammadian@srbiau.ac.ir

دکتر مازیار ملایی کندلوس

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

mkandelous@ucdavis.edu

دکتر راحله ملکیان

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

ramalekian@yahoo.com

دکتر آرش ملکیان

دکترای تخصصی

دانشیار

آبخیزداری

 

malekian@ut.ac.ir

دکتر فرهاد میرزایی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

fmirzaei@ut.ac.ir

دکتر رسول میرعباسی

دکترای تخصصی

دانشیار

مهندسی منابع آب

0000-0002-9897-0042

mirabbasi_r@yahoo.com

دکتر سید مجید میرلطیفی

دکترای تخصصی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

 

mirlat_m@modares.ac.ir

دکتر بهمن یارقلی

دکترای تخصصی

استادیار

عمران- محیط زیست

 

bahmanyargholi@yahoo.com

دکتر محمدرضا یزدانی

دکترای تخصصی

استادیار

آبیاری و زهکشی

 

smryazdany@yahoo.com